PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO, PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE ROLNE I LEŚNE ( W PRZYPADKU WYDZIELENIA NOWYCH DRÓG LUB WYDZIELENIE DZIAŁEK GRUNTU O POWIERZCHNI MNIEJSZEJ NIŻ 0.3000 HA)Szczegóły karty

WGK-04 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2011-05-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO, PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE ROLNE I LEŚNE ( W PRZYPADKU WYDZIELENIA NOWYCH DRÓG LUB WYDZIELENIE DZIAŁEK GRUNTU O POWIERZCHNI MNIEJSZEJ NIŻ 0.3000 HA)
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Piotrowska Grażyna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP
Wniosek o podział nieruchomości ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu, położenia działki oraz celu podziału.
Załączniki:

  • mapa zasadnicza ze wstępnym projektem podziału – oryginał – ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – oryginały,
  • odpis z księgi wieczystej lub protokół badania księgi wieczystej sporządzony przez wykonawcę pracy podziałowej – kserokopia – oryginał do wglądu,

II ETAP
Wniosek o wydanie decyzji podziałowej
Załączniki:

  • mapa zasadnicza z projektem podziału nieruchomości - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych / wykaz zmian gruntowych na mapie z projektem podziału nieruchomości,
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Powyższe dokumenty muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70,
tel. 062 7654 386

Termin

I ETAP – w ciągu 14 dni dokumenty przekazywane są do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego celem wydania opinii co do zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi.
II ETAP – w ciągu 30 dni po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

  • Wniosek wraz z załącznikami do I ETAPU przekazywany jest do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego celem uzyskania w formie postanowienia opinii proponowanego podziału nieruchomości. Po wydaniu postanowienia, pozytywnie opiniującego proponowany podział nieruchomości i po dostarczeniu kompletu dokumentów będących załącznikami do II ETAPU, wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości będąca podstawą do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji można składać w Urzędzie Miejskim w Kaliszu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w pok. Nr 21 lub listownie.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (teks jednolity, Dz.U. z 2004 roku, Nr 268, poz. 2663).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2011-05-28 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2015-04-21 07:58:12 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-05-29 06:38:03 Przez: Gość