ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGOSzczegóły karty

WSO-41 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek :
  • a. wypełniony druk ( w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania ) zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące” – druki ściśle określone przepisami prawa- formularz,
  • b. druk podpisany przez osobę dokonująca zameldowania lub wymeldowania oraz w przypadku zameldowania – fakt zamieszkiwania potwierdza swoim podpisem osoba dysponującą tytułem prawnym do lokalu.
 2. Załączniki :
  • a. oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny
  • b. zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego – w przypadku zameldowania osoby na pobyt stały z terenu innej gminy gdy osoba ta dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego )
 3. Do wglądu :
  • a. dowód osobisty osoby dokonującej zameldowania lub wymeldowania oraz w przypadku zameldowania dowody osób dysponujących tytułem prawnym do lokalu,
  • b. w przypadku osób małoletnich – obowiązek meldunkowy wypełniają : przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4 , 5 – meldunki
tel. : 62 5049741, fax 62 5049745

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu wydawane są od ręki w dniu zgłoszenia i są zwolnione z opłaty.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnienie wniosku o wymeldowanie lub zameldowanie.
 2. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.
 3. Naniesienie stosownych zmian w systemie ewidencji ludności i wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu. .

Opłaty

Brak

17 zł – wydanie nowego zaświadczenia

Opłata skarbowa uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu nr :
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie urząd przekazuje je do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem można uzyskać pod numerem telefonu : 62 5049741, 5049773
e-mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax : 62 5049 745

Druki ( zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania z pobytu stałego, czasowego) według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dostępne są i mogą być stosowane w urzędach gmin na terenie całego kraju.

Podstawa prawna

 1. rozdziały 2,3,4,6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm. )
 2. rozdziały od 2 do 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012r. Poz. 1475 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-07-01 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2015-03-06 10:53:05 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2023-05-30 08:06:53 Przez: Gość