Zmiana imienia lub nazwiska.Szczegóły karty

USC-15 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zmiana imienia lub nazwiska.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Stasiak Teresa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę zawierający :
  a)dane osoby, której zmiana dotyczy:
     - imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
     - adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
     - w przypadku braku miejsca stałego zameldowania, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
     - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL";
  b)imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
  c) uzasadnienie wniosku
 2. odpis zupełny aktu urodzenia
 3. odpis zupełny aktu małżeństwa
 4. odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci , jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci
 5. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska
 6. dowód wpłaty
 7. dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter , stanowiska nr 6 i 7 – Wypisy z aktów stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 62 5049743, 62 5049783, 62 5049789

Termin

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W miarę możliwości do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Interesant składa – osobiście – pisemny wniosek o zmianę imienia lub nazwiska w miejscu pobytu stałego, a w przypadku jego braku – w ostatnim miejscu stałego zameldowania.
 2. Urzędnik sprawdza kompletność składanych dokumentów.
 3. Kierownik USC wydaje decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska bądź o odmowie zmiany.
 4. Wnioskodawca potwierdza odbiór decyzji.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w konkretnej sprawie to rozstrzyga wówczas kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy lub jego zastępca.

Opłaty

37 zł,- za wydanie decyzji administracyjnej

Opłata skarbowa uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu nr: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu
62 5049789, 62 5049782, 62 5049783
mail - usc@um.kalisz.pl
fax - 62 5049797

UWAGA

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności  politycznej, społecznej albo wojskowej chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Zmienione nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście.

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek złożyć mogą za pośrednictwem konsula RP.

Podstawa prawna

 1. art.2 – 13 Ustawy z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220 poz.1414)
 2. art.51 Ustawy z dnia 29.09.1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-09 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-03-06 09:08:02 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-02-01 12:19:22 Przez: Gość