UZYSKANIE INFORMACJI ADRESOWEJSzczegóły karty

WSO-43 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE INFORMACJI ADRESOWEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kubacka Violetta

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności - formularz
 2. Załączniki :
  • a. dokument pozwalający na stwierdzenie interesu prawnego lub faktycznego, osoby, jednostki organizacyjnej, ubiegającej się o udzielenie informacji
  • b. dowód wpłaty.
 3. Do wglądu : dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 – Meldunki,
tel. : 62 5049741, 5049773

Termin

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - ( jednak zazwyczaj sprawy są załatwiane w ciągu 14 dni )

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek
  • osobiście
  • listownie
 2. Odbierz informację
  • osobiście
  • listownie

Opłaty

31 zł – za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym – opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr mBank S.A. 56 1140 1993 0000 5502 3500 1003

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji adresowej można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049741, 5049773
mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax :62 5049745

Podstawa prawna

 1. art. 44h i art. 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm. )
 2. § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008r. Nr 207, poz. 1298 )
 3. § 1-2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2008r. Nr 214, poz. 1353 ze zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-13 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2015-03-06 10:54:55 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2021-12-01 04:27:54 Przez: Gość