Sprostowanie aktów stanu cywilnego.Szczegóły karty

USC-13 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Sprostowanie aktów stanu cywilnego.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Stasiak Teresa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) druk do pobrania w urzędzie
 2. odpisy zupełne aktów na podstawie których prostuje się dany akt stanu cywilnego :
  a) akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców bądź aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – na podstawie aktu urodzenia ojca lub matki
  b)akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzeń osób zawierających małżeństwo
  c)akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego

  Aktów nie należy dołączać jeżeli znajdują się w urzędzie stanu cywilnego, który prostuje akt.
 3. dowód wpłaty
 4. dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter – stanowisko nr 6 i 7 – Wypisy z aktów stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 62 5049743, 62 5049789, 62 5049783

Termin

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W miarę możliwości do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Interesant składa wniosek o sprostowanie aktu wraz z oryginałami niezbędnych dokumentów.
 2. Urzędnik sprawdza tożsamość Wnioskodawcy i kompletność dokumentów.
 3. Kierownik USC wydaje decyzję administracyjną o sprostowaniu bądź odmowie sprostowania aktu.
 4. Interesant w umówionym terminie odbiera w Urzędzie decyzję administracyjną.

Opłaty

39 zł,- za wydanie decyzji o sprostowaniu aktu.

Opłata uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

W aktach stanu cywilnego można sprostować tylko oczywisty błąd pisarski.
Decyzję administracyjną o sprostowaniu aktu wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu.

Wszelkich informacji dotyczących sprostowania aktów stanu cywilnego można uzyskać
pod numerem telefonu 62 5049782, 62 5049789, 62 5049783.
mail - usc@um.kalisz.pl
fax - 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.28, art.31 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-09 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-03-06 09:07:41 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-01-26 23:49:29 Przez: Gość