Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.Szczegóły karty

USC-08 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o przyjęcie oświadczenia –wypełniany w USC.
  2. skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie jeżeli małżeństwo było zawarte poza Kaliszem.
  3. dowód osobisty – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783, 62 5049782, 62 5049789

Termin


Protokół zawierający oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa sporządza się w dniu zgłoszenia się Interesanta do urzędu stanu cywilnego.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Interesant wypełnia wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa rozwiązanego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego.
  2. Kierownik USC sporządza protokół o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  3. Interesant zapoznaje się i podpisuje protokół – w obecności kierownika USC lub jego zastępcy.

Opłaty

11 zł,- czynność urzędowa.
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania.
Dowód wpłaty dołącza się do akt zbiorowych USC.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących powrotu do nazwiska można uzyskać pod numerem
telefonu 62 5049789, 62 5049783, 62 5049782.
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

UWAGA

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Właściwy do przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa jest każdy kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Podstawa prawna

  1. art.14 ust.1 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.) 
  2. art.59 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 poz.788 ze zm.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-09 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-03-06 09:07:06 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-11-26 16:49:45 Przez: Gość