Rejestracja urodzeń.Szczegóły karty

USC-01 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-01-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja urodzeń.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Frątczak Bogumiła

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa ( jeśli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim) - oryginał
 2. odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka urodzonej poza Kaliszem ( w przypadku dziecka niepochodzącego z małżeństwa ; stan cywilny matki - panna ) - oryginał
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ( stan cywilny matki rozwiedziona ) - oryginał
 4. dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 41 – Rejestracja noworodków
tel. : 62  5048501 ,  62 5049749

Termin

Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany jest z urzędu, po dokonaniu rejestracji zdarzenia,

osobie zgłaszającej to zdarzenie.

Odbiór numeru ewidencyjnego PESEL, nadawanego przez Departament Ewidencji Państwowych w Warszawie, następuje po upływie 3-4 tygodni od zameldowania noworodka, w miejscu jego stałego zameldowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Należy pobrać w urzędzie stanu cywilnego, w miejscu zawarcia małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa. Opłata za odpis wynosi 22 zł,- . Można dostarczyć odpis wydany w dniu zawarcia małżeństwa.

  Odpis aktu małżeństwa nie jest konieczny jeśli małżeństwo zostało zawarte w Kaliszu.
 2. W przypadku dziecka poza małżeńskiego, matka dziecka winna dostarczyć odpis swojego aktu urodzenia, pobrany w USC w miejscu urodzenia. Opłata za odpis wynosi 22 zł,-
 3. Urzędnik na podstawie informacji uzyskanych od rodzica wypełnia druk Zgłoszenia urodzenia noworodka i sporządza akt urodzenia dziecka.
 4. Interesant otrzymuje odpis skrócony aktu urodzenia dziecka /nieodpłatnie/.

Opłaty

Brak – w momencie rejestracji noworodka.
22 zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka
33 zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu stanu cywilnego, wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub wydania dokumentu z akt zbiorowych następuje w drodze decyzji. Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Kierownika USC, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego Zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej. Zgłoszenie urodzenia noworodka przekazywane jest do Urzędu Stanu Cywilnego bezpośrednio przez Szpital Wojewódzki w Kaliszu lub Pogotowie Ratunkowe.

Dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Okres oczekiwania na nadanie numeru PESEL może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu – z uwagi na konieczność przekazania danych noworodka do Departamentu Ewidencji Państwowych w Warszawie.

Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania noworodka można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5048501,  62 5049749 , 62 5049789, 62 5049783;
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049 797

Podstawa prawna

 1. art.38-42 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)
 2. art.62, art.88, art.89 Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. ( Dz. U. z 2012, poz.788 ze zm. )
 3. art.149 pkt 1 Ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 19 grudnia 2014r. ( Dz. U. z 2014r  poz.1888 )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-01-02 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-03-06 09:03:09 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-10-03 04:58:56 Przez: Gość