Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczegoSzczegóły karty

BSR-06 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-06-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Historyczny

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Kosobucki Przemysław

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wg obowiązującego wzoru BSR-06-01(01).

Załączniki:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - kopia + oryginał do wglądu,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość pełnoletniej osoby wymagającej opieki - kopia + oryginał do wglądu lub w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia odpis skrócony aktu urodzenia – kopia + oryginał do wglądu,
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na  pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu,
 • kartę pobytu z adnotacją " dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy - kopia + oryginał do wglądu,

 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – kopia + oryginał do wglądu ,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, lub oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym wg wzoru BSR-06-02,
 • polecenie przelewu przyznanego zasiłku na konto osobiste wnioskodawcy – wg ustalonego wzoru BSR-06-03,
 • oświadczenie o podleganiu/niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu – wg ustalonego wzoru BSR-06-09(01),
 • zaświadczenie o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowy z innych tytułów,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów utraconych z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub oświadczenia wg wzoru BSR-06-04,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza) – kopia + oryginał do wglądu,
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 5

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miejskiego w Kaliszu (za potwierdzeniem odbioru),

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

do 30 dni - wydanie decyzji

Sposób załatwienia sprawy

 • dokument: wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego lub odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego,
 • odbiór świadczenia pielęgnacyjnego:
  - przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid.
 • wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 5),

termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

• Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012r. poz. 788 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny (tj. krewnych w linii prostej np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki i rodzeństwu osoby niepełnosprawnej) a także małżonkom, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00zł. 

Od 1 listopada 2014 r. specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 664,00 zł. Możliwe będzie przekroczenie kryterium dochodowego do kwoty 77,00 zł na osobę, jeżeli specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym i jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 623,00 zł. 


• Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:
1/ gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
- osoby wymagającej opieki,
- rodziców osoby wymagającej opieki,
- małżonka osoby wymagającej opieki,
- osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
- pozostające na utrzymaniu w/w osób dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
2/ gdy osoba wymagająca jest pełnoletnia:
- osoby wymagającej opieki,
- małżonka osoby wymagającej opieki,
- osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólnie dziecko,
- pozostające na utrzymaniu w/w osób dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
• W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

• dochód członka rodziny - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, po uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego (więcej informacji dotyczących dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się poniżej),
• W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.

• Uzyskanie dochodu powoduje:
• zakończenie urlopu wychowawczego,
• uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
• uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania,
• uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

• Utratę dochodu powoduje:
• uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
• utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
• utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r. Poz. 672, 675 i 983)- art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
• utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

• W przypadku uzyskania po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:
• dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, oświadczenie o terminie rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
• dokument o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
• W przypadku uzyskania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:
• dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, oświadczenie o terminie rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy np. PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez płatnika danego dochodu;
• zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
• W przypadku utraty któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:
• dokument świadczący o utracie któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej tj. np. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu stosunku pracy/umowy zlecenia, oświadczenie o terminie zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja lub zaświadczenie o wygaśnięciu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja/zaświadczenie o wygaśnięciu prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o utracie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
• dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez płatnika danego dochodu, zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
• zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
• dokumentami stwierdzającymi WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny są m. in.:
• zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wg wzoru BSR-06-05,
• oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - druk oświadczenia wg obowiązującego wzoru BSR-06-06,
• oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - druk oświadczenia wg obowiązującego wzoru BSR-06-07,
• zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub oświadczenia wg wzoru BSR-06-04,
• zaświadczenie właściwego organu gminy (oryginał) lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (kopia + oryginał do wglądu), lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wg obowiązującego wzoru BSR-06-08,
• umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego(kopia + oryginał do wglądu),
• umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną) - kopia + oryginał do wglądu,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (kopie + oryginały do wglądu) a także:
- gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- w przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby zamieszkującej poza terytorium Polski – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kopie + oryginały do wglądu),
• dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (patrz strona nr 5),
• w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
dokument o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (patrz strona nr 4),
• w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
dokument określający wysokość uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (patrz strona nr 5),
• nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - oznacza to świadczenia rodzinne:
-wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części,
-przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
-wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia,
-przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenia i odmówiono prawa do świadczenia,
• gdy rodzina otrzymuje zasiłek rodzinny lub otrzymywała zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
• w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.

• Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1/ osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2/ osoba wymagająca opieki:
- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyłączeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
3/ na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
4/ członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
5/ na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
6/ na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
• Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 5 ) w okresie 3 miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
• gdy rodzina otrzymuje świadczenia rodzinne lub otrzymywała świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy,
• w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz. 3),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 959).
 4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r .- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 z późn. zm.)

Załączniki

 • BSR-06-01(2) Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  [BSR-06-01.pdf] (176kB)
 • BSR-06-02(2) Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym  [BSR-06-02.pdf] (179.06kB)
 • BSR-06-03(2) Wniosek o przekazywanie przyznanych świadczeń na konto  [BSR-06-03.doc] (67.5kB)
 • BSR-06-04(2) Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-06-04.pdf] (120.54kB)
 • BSR-06-05(2) Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn.zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-06-05.pdf] (182.66kB)
 • BSR-06-06(2) Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-06-06.pdf] (124.98kB)
 • BSR-06-07(2) Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-06-07.pdf] (184.46kB)
 • BSR-06-08(2) Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy  [BSR-06-08.pdf] (121.32kB)
 • BSR-06-09(2) Oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu  [BSR-06-09.doc] (23.5kB)


Historyczny

Dodany dnia: 2014-06-17 Przez: Andrzejewska Małgorzata
Akceptowany dnia: 2015-02-05 13:23:25 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2020-02-21 17:49:46 Przez: Gość