ZAWIADOMIENIE O MONTAŻU DEMONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ Szczegóły karty

WSO-16 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O MONTAŻU DEMONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

• wniosek zawiadomienia o dokonaniu montażu lub demontażu instalacji gazowej (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-16-01).

Załączniki:
• oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• oryginał faktury VAT albo rachunku za montaż instalacji,
• oryginał karty pojazdu, jeżeli została wydana,
• oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
• oryginał zaświadczenia z badania technicznego pojazdu, jeżeli upłynął termin okresowych badań technicznych, a właściciel pojazdu nie zawiadomił o fakcie montażu instalacji gazowej w wymaganym 30 dniowym okresie,
• oryginał zaświadczenia z badania technicznego pojazdu w przypadku demontażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23,28
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23,28
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

bezpośrednio, po złożeniu zawiadomienia,

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
  2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
  3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz, wpis/wykreślenia w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

Opłaty

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciela pojazdu nie składa zawiadomienia osobiści (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

• szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-748, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
• zawiadomić o montażu lub demontażu instalacji gazowej w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.
- oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- oryginał umowy spółki,
- statut jednostki lub podmiotu.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• montaż instalacji gazowej w zarejestrowanym pojeździe, którego okresowe badanie techniczne jest dłuższe niż 12 miesięcy (licząc od daty montażu instalacji gazowej) powoduje skrócenie terminu badań technicznych. Powoduje to konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego. W tym celu właściciel pojazdu składa wypełniony wniosek zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji gazowej i dołącza:
- oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji
przystosowującej pojazd do zasilania gazem

- oryginał faktury VAT albo rachunku za montaż instalacji,

- tablice rejestracyjne.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 78 ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 81 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
• §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013r. w sprawie sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. 2013r., poz. 610).
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r., poz. 392).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-05 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2015-01-28 14:23:41 Przez: Sukienniczak Piotr
Generowany dnia: 2019-12-12 09:48:49 Przez: Gość