ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH W POJEŹDZIE ZMIANA DANYCH TECHNICZNYCH Szczegóły karty

WSO-15 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH W POJEŹDZIE ZMIANA DANYCH TECHNICZNYCH
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

• wniosek zawiadomienia o dokonanych zmianach w pojeździe (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-15-01).

Załączniki:
• oryginał zaświadczenia z dodatkowego badania technicznego,
• oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
• faktura lub oświadczenie potwierdzające wykonanie zmian w pojeździe,
• dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
• dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 20, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wykonaj dodatkowe badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów,
2. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
4. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny  jest gotowy do odbioru,
5. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

  • opłata komunikacyjna
    54,00 zł - dowód rejestracyjny,
  • opłata ewidencyjna
    0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • opłata skarbowa
    17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa zawiadomienia osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 – opłata skarbowa.
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,
• zawiadomić o zamianach w pojeździe w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.
- oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- oryginał umowy spółki,
- statut jednostki lub podmiotu.
? odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
- dotychczasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
• §14 ust 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322,z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302,z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2013 r. poz. 617)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r., poz. 392)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-05 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2015-01-28 14:23:35 Przez: Sukienniczak Piotr
Generowany dnia: 2019-12-12 09:48:35 Przez: Gość