UZYSKANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGOSzczegóły karty

WE-01 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-12-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Demski Jakub

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego (plik do pobrania – WE.01-01).
 • Załączniki:
  • oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto oraz poszczególne składniki wynagrodzenia),
  • oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku), 
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • kopia zaświadczenia lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna) – oryginał do wglądu, 
  • kopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów – oryginał do wglądu
  • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach, 
  • kopia odcinek renty/emerytury – oryginał do wglądu, 
  • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
  • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza o ile faktu zamieszkania nie można potwierdzić na podstawie załączników do wniosku ( np. umowa najmu – oryginał do wglądu ),
  • w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające dochód

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu
Wydział Edukacji
ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 117,
tel. 062 50 49 731

Termin

Terminy składania wniosków:

  • 15 września – uczniowie,
  • 15 października – słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych.

Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania szkolnego stypendium socjalnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy


Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I ptr., pokój 109.

Informacje dodatkowe

 • Dotyczy uczniów uczęszczających do szkoły poza Miastem Kalisz lub szkoły niepublicznej, mającej siedzibę na terenie Miasta.
 • Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
  1) rodzice lub pełnoletni uczeń
  2) dyrektor szkoły
 • Składając oświadczenia w sprawie wysokości dochodów należy w treści oświadczenia zawrzeć klauzulę:

  “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:
  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 117.
O stypendium można ubiegać się w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 456 zł netto.

Dodatkowe informacje: e-mail: we@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 90 b, art. 90 d i art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3343)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2012-12-11 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-12-08 14:51:41 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2021-12-07 22:22:17 Przez: Gość