SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW DO WPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCHSzczegóły karty

WGK-01 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-02-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW DO WPISÓW W KSIĘGACH WIECZYSTYCH
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Wyrembak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie:
• wypisu z ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Kalisza,
• wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376 lub 062 7654 385

Termin


Wypis z ewidencji gruntów, budynków i lokali - niezwłocznie, jednak nie później niż w kolejnym dniu.
Wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków - do 10 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Złóż wniosek w pok. 71, III piętro, Główny Rynek 20.
 3. Odbierz i opłać rachunek.
 4. Odbierz dokument.

Opłaty

 • 120 zł - wypis i wyrys za pierwszą działkę,
 • 12 zł - wypis i wyrys za każdą następną działkę, budynek, lokal,
 • 12 zł - wypis z rejestru za każdą działkę,
 • 6 zł - wypis z rejestru za każdą następną działkę, budynek, lokal.

Opłata po otrzymaniu rachunku w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto mBank nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

Tryb odwoławczy


Brak

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna


 • art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287, zm. )

 • Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

 • załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie
  wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
  wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (teks jednolity, Dz.U. z 2004 roku, Nr 37,
  poz. 333).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-04-16 Przez: Wyrembak Małgorzata
Akceptowany dnia: 2014-07-31 14:00:46 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-10-16 10:56:09 Przez: Gość