Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową Szczegóły karty

WF-09 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-01-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Łuszcz Iwona

Osoba Nadzorująca: Juszczak Michał

Wymagane dokumenty

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości - oryginał wraz z wykazem przedmiotów opodatkowania (budynków i budowli) ujętych w deklaracji (druk WF-09-1)
  • Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – oryginał (druk WF-09-1) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu,
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1a,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27, tel. (062) 5049717

Termin


Deklaracji na podatek od nieruchomości - nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy


W przypadku złożenia deklaracji - wprowadzenie danych wynikających z deklaracji lub jej korekty do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu podatku od nieruchomości.

Opłaty


Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy deklaracja jest podpisywana przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł z zaznaczeniem tytułu wpłaty „od pełnomocnictwa udzielonego do podpisywania deklaracji”.

Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20  lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu w mBank SA

45 1140 1993 0000 5502 3500 1007.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 7654483.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.);
  2. Rozdział 1, art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, kol. 3 (Dz. U. z 2012r. poz. 1282, z późn. zm.);
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.);
  4. Uchwała Nr XLI/555/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7084);
  5. Uchwała Nr LVI/758/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 251, poz. 4658, z późn. zm.);
  6. § 2 Uchwały Nr XVI/195/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011r. Nr 348, poz. 6046).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-01-21 Przez: Łuszcz Iwona
Akceptowany dnia: 2014-07-16 12:08:20 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2023-10-03 04:39:32 Przez: Gość