ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ LUB KARTOGRAFICZNEJ Szczegóły karty

WGK-03 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-12-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ LUB KARTOGRAFICZNEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP
Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej - plik do pobrania lub wygenerowany z systemu internetowego zgłaszania prac i.KERG
W przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację, wykonawca dołącza do zgłoszenia szkic lokalizacji, umożliwiający określenie miejsca i zasięgu zgłoszonej pracy.
II ETAP

Wniosek o przyjęcie dokumentacji geodezyjnej lub kartograficznej do zasobu – plik do pobrania.

Załączniki:

 • wyszczególnienie przekazywanych materiałów,
 • informację o ilości jednostek , wg których ustalona zostanie opłata,
 • kopia protokołu – odbioru pracy przez zamawiającego jeżeli zamawiającym jest organ służby geodezyjnej lub kartograficznej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362

http://poradnik.kalisz:81

Termin

I ETAP do 10 dni

II ETAP
do 6 dni kontrola złożonej dokumentacji i 3 dni rejestracja

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoś pracę geodezyjną w formie papierowej lub (po podpisaniu umowy) z wykorzystaniem programu GEO -INFO i.KERG;
 2. W przypadku złożenia zgłoszenia w formie papierowej, odbierz materiały z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 3. Wykonaj pracę;
 4. Złóż wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu;
 5. Opłać rachunek;
 6. Odbierz materiały przeznaczone dla zamawiającego opatrzone klauzulami przyjęcia do zasobu

Opłaty


Opłata po otrzymaniu rachunku w kasie Urzędu,
Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto mBank S.A. nr: 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

Tryb odwoławczy


W przypadku odmowy włączenia dokumentacji do zasobu Wykonawca może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu o zbadanie zasadności odmowy.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl, modgik@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. art. 19 i 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 2. § 4, 5, 6 i 7 ust. 1 oraz załącznik nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001 roku, Nr 78, poz.837),
 3. Załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 37, poz. 333).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2012-12-28 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2014-08-01 09:01:15 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-10-03 20:19:38 Przez: Gość