Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem.Szczegóły karty

USC-06 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec składa w USC:

 1. zaświadczenie zdolności prawnej – wystawione przez władze jego kraju lub placówkę dyplomatyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Dokument niniejszy stwierdza, że zgodnie z prawem państwa, którego osoba jest obywatelem nie ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa w Polsce,
 2. odpis aktu urodzenia – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydaje za granicą,
 3. paszport – do wglądu

Obywatel RP składa w USC:

 1. odpis skrócony aktu urodzenia / osoby urodzone poza Kaliszem /
 2. osoba rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie / jeśli poprzednie małżeństwo zawarte było poza Kaliszem /
 3. osoba owdowiała: odpis skrócony aktu zgonu / jeśli zgon zarejestrowano poza Kaliszem /
 4. dowód osobisty – do wglądu.

Interesanci składają również dowód wpłaty opłaty skarbowej / 84 zł,- /

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin

Interesanci uzgadniają indywidualnie termin zawarcia związku małżeńskiego w USC – w dniu złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku ślubu tzw. konkordatowego – wydawane są 3 egzemplarze Zaświadczenia, które składa się w Parafii.

Sposób załatwienia sprawy

 1. wypełnienie w urzędzie przez Interesantów druku Zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 2. sprawdzenie wypełnionego druku, potwierdzenie zgodności danych oraz złożonych podpisów – przez kierownika USC lub jego zastępcę
 3. w przypadku ślubu cywilnego ustalenie daty i godziny ślubu a w przypadku ślubu konkordatowego wydanie Zaświadczeń

Opłaty

84 zł,- za sporządzenie aktu małżeństwa /jeśli ślub zawierany jest w Kaliszu/.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu – ul. T. Kościuszki 1A,
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołania rozpatruje Sąd Rejonowy w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

W szczególnych przypadkach – jeżeli otrzymanie zaświadczenia zdolności prawnej wiąże się z wieloma trudnościami – sąd, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od obowiązku złożenia tego dokumentu.
Składane w USC dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości
Tłumacz przysięgły winien być również obecny przy wypełnianiu Zapewnienia w USC, jak i podczas uroczystości zawarcia małżeństwa – chyba, że cudzoziemiec biegle posługuje się językiem polskim.
Składane dokumenty / oryginały / wchodzą w skład akt zbiorowych i pozostają w USC.

Wszelkich informacji dotyczących zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem można uzyskać pod numerem telefonu

62 5049783, 62 5049789.
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.56 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 , poz.1264 ze zm. )
 2. art.3 § 1 i 2 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Z 2012, poz. 788 ze zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-09 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2014-07-04 12:31:34 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2019-09-17 20:07:33 Przez: Gość