Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy.Szczegóły karty

USC-05 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste – do wglądu.
 2. odpis skrócony aktu urodzenia /osoby urodzone poza Kaliszem/.
 3. osoba rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie /jeżeli poprzednie małżeństwo zawarto poza Kaliszem/.
 4. osoba owdowiała: odpis skrócony aktu zgonu /jeśli zgon zarejestrowano poza Kaliszem/.
 5. dowód wpłaty opłaty skarbowej /84 zł,-/.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. W miarę możliwości – “ od ręki”.

Sposób załatwienia sprawy

 1. wypełnienie w urzędzie przez Interesantów druku Zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 2. sprawdzenie wypełnionego druku i przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-).
 3. wydanie 3 egzemplarzy zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.
84 zł,- pobiera się za sporządzenie aktu małżeństwa /jeśli ślub zawierany jest w parafii kaliskiej./

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów - ul. T. Kościuszki 1A – parter;
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

 • Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu złożenia dokumentów.
 • Dowód wpłaty (oryginał) dołączony do Zapewnienia pozostaje w aktach USC.

Tryb odwoławczy

Odwołania rozpatruje Sąd Rejonowy w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenia / 3 egzemplarze / wydaje urząd stanu cywilnego w miejscu stałego zameldowania kobiety lub mężczyzny.
Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
Jeżeli Kierownik USC odmówi wydania ww. zaświadczenia powiadamia na piśmie osoby
zainteresowane o przyczynach odmowy. Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od
otrzymania pisma wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kaliszu o rozstrzygnięcie
czy okoliczności przedstawione w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Po zawartym małżeństwie duchowny przekazuje zaświadczenia do urzędu
stanu cywilnego przed upływem pięciu dni / roboczych /od dnia zawarcia małżeństwa.

Małżonkowie zobowiązani są do zgłoszenia się w USC w celu odbioru 3 bezpłatnych
odpisów aktu małżeństwa / w ciągu miesiąca od dnia zawarcia małżeństwa /.

USC w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tej opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Wszelkich informacji odnośnie zawarcia związku małżeńskiego zasięgnąć można pod
numerem telefonu 62 5049783, 62 5049789
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.12 ust.2, 2a i 3, art.54, art.61a, art.62a Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz .U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.)
 2. art.1 § 2 i 3, art.4, art.8 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2012, poz. 788 ze zm.)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-09 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2014-07-04 12:31:24 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-01-28 07:15:05 Przez: Gość