Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.Szczegóły karty

WKST-04 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-01-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Historyczny

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Woźniak Anna

Osoba Nadzorująca: Ścisła Marzena

Wymagane dokumenty

Adresatem Wniosku ( wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Kalisza
Wymagane załączniki do wniosku:

 1. decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
 3. pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mają być przedmiotem dotacji,
 4. pozwolenie na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac,
 5. kosztorys przewidywanych prac lub robót,
 6. dokumentacja fotograficzna zabytku obrazująca stan obiektu,
 7. aktualny odpis z właściwego rejestru, w tym odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych,
 8. w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza,
Ratusz (Główny Rynek 20), I piętro, pokój 21
tel. 62 5049705 fax 62 5049701

Termin

 1. 1.Wnioski przyjmowane są w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok, w którym realizowane będzie zadanie (udzielona dotacja).
 2. Termin, o którym mowa w pkt. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
 3. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie Miasta Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, wnioski mogą być składane w drugim terminie. Informacja o drugim terminie składania wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Uwagi:Wnioski nieuzupełnione w terminie albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Wydział właściwy ds. kultury Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje będą miały zastosowanie następujące kryteria:
  a. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
  b. promowanie kultury oraz historii Miasta,
  c. wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej Miasta,
  d. stan zachowania zabytku,
  e. zaangażowanie własnych środków finansowych wnioskodawcy,
  f. pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,
  g. wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Kalisza na dotacjecelowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
 3. Wydział przedkłada opinie dotyczące złożonych wniosków Prezydentowi Miasta Kalisza.
 4. Na wniosek Prezydenta Miasta Kalisza, dotacje przyznaje Rada Miejska Kalisza.
 5. W Uchwale Rady Miejskiej Kalisza określa się:
  a. nazwę podmiotu, któremu przyznano dotację,
  b. opis zakresu prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację,
  c. kwotę przyznanej dotacji.
 6. Uchwała Rady Miejskiej Kalisza stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.
 7. W celu rozliczenia dotacji, wnioskodawca w sposób i w terminie określonym w umowie, składa Prezydentowi Miasta Kalisza za pośrednictwem Wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miejskiego w Kaliszu sprawozdanie z wykonania prac lub robót. ( wg załączonego wzoru).

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

 brak

Informacje dodatkowe

 1. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 2. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, tel. 62 5049-705, 62 5049-706
  e-mail: wksit@um.kalisz.pl, awozniak@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi zmianami );
 • Uchwała nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-01-28 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-06-17 10:44:19 Przez: Ścisła Marzena
Generowany dnia: 2021-12-01 03:46:30 Przez: Gość