Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowychSzczegóły karty

WKST-07 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Bożek Artur, Kobza Dorota

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek (bez wzoru druku) Komitetu Założycielskiego do Prezydenta Miasta Kalisza o wpisanie klubu do ewidencji, zawierający:
2. Protokół Zebrania Założycielskiego z podjętymi uchwałami w sprawie:

 • powołania klubu,
 • uchwalenia statutu,
 • powołania Komitetu Założycielskiego,

3. Statut klubu w 3 egz.
4. Lista członków założycieli (min. 7 pełnoletnich osób, imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, podpis)
5. Umowa najmu pomieszczenia na siedzibę klubu

UWAGA: wszystkie dokumenty powinny być oryginałami lub notarialnie potwierdzonymi kopiami.

Miejsce załatwienia sprawyWnioski, adresowane do Prezydenta Miasta Kalisza, składane są za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza,
ul. T. Kościuszki 1a, III piętro.

Termin

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku dokonuje się wpisu (w przypadku nie stwierdzenia błędów formalno – prawnych)

Sposób załatwienia sprawy


Klub/wnioskodawca otrzymuje decyzję

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Wnioskującemu przysługuje prawo odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje uzyskać można
w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. T. Kościuszki 1a, III piętro
tel.: 62 5049 704, fax.: 62 5049 701
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,poz. 735 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020, poz. 2261)
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 09:16:26 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2023-05-30 09:01:59 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-11-10 09:16:26
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-03-17 - 2021-07-20 11:32:23
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-09-04 - 2021-03-17 13:09:41
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-08-21 - 2019-09-11 10:01:16
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-08-21 11:26:38
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-07-23 12:43:34
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-09-18 - 2018-01-03 09:33:15
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-09-18 12:25:38
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:04:32
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-07-18 - 2015-07-09 12:21:32
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2014-07-02 - 2014-07-18 10:39:47
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-03-06 - 2014-07-02 09:11:26
  Przez: Marciniak Mieczysław
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2013-01-28 - 2014-03-07 11:25:44
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja