WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA DALSZE WPISYSzczegóły karty

WSO-20 (23)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-06-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA DALSZE WPISY
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o wymianę blankietu dowodu rejestracyjnego (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-20-01).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,
 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy,
 • oryginał karty pojazdu, jeśli była wydana.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
• Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37 tel.+ 48 62 5049791

Termin

Do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  18,50 zł – pozwolenie czasowe,
  54,00 zł - dowód rejestracyjny,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:
  - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  - przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest obligatoryjna/obowiazkowa. Organ rejestrujący dokonuje wymiany blankietu dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049744, fax: + 48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
 • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
  - dotychczasowego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
  - karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika

Jeżeli upłynął termin badania technicznego pojazdu w przedłożonym dowodzie rejestracyjnym, to na wniosek właściciela wydaje się pozwolenie czasowe.

Jeżeli nie upłynął termin badania technicznego pojazdu, wówczas dokonuje się odpowiedniej adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub na wniosek właściciela wydaje się pozwolenie czasowe.

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

• art. 74a ust. 5 oraz ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(t.j. Dz.U. 2021r., poz. 450 z późn. zm.)
• załącznik nr 1 §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2130 z późn.zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9  maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1840 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.2019 r. poz. 2546)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U.2021r., poz. 854).

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.1546 z późn. zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-06-23 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2021-07-23 12:16:25 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-10-03 03:26:48 Przez: Gość