Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowejSzczegóły karty

WZKO-007 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Koszyczarek Ewa, Pokojowa Natalia

Osoba Nadzorująca: Koszyczarek Ewa

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku (wzór wniosku załączony do niniejszej karty).


 • Adresatem wniosku jest Prezydent Miasta Kalisza, który jest organem wydającym zezwolenie.

 • Wniosek składany nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej

 • Wniosek zawiera:


I. Wnioskodawca - Organizator

1. Nazwę organizatora/ imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail;

2. Dane podmiotu reprezentującego organizatora, nazwa/ imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail;

3. Dane osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy masowej wyznaczonej przez organizatora, imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail.


II. Informacje o imprezie masowej

1. Nazwę imprezy masowej;

2. Termin imprezy (od dnia do dnia);

3. Terminarz (w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie, w tym także rozgrywek meczów piłki nożnej). W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia zawiadamia organ oraz podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2. (art. 30 ust. 4 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych);

4. Czas trwania imprezy (od godz. do godz.) - okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu (art. 3 pkt 6 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

5. Rodzaj imprezy: artystyczno – rozrywkowa/ sportowa (inna niż mecz piłki nożnej)/ mecz piłki nożnej;

6. Informację o uznaniu imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku: podwyższone/ niepodwyższone.

W przypadku imprez masowych przeprowadzanych według ustalonego terminarza należy wskazać, które z nich będą imprezą masową podwyższonego ryzyka;

7. Rodzaj zezwolenia o jakie występuje organizator: jednorazowe/na określoną ilość imprez/ roczne/ sezonowe ;

8. Program imprezy: załącznik nr;

9. Liczbę udostępnionych przez organizatora miejsc oraz dla meczu piłki nożnej również liczba ewentualnych miejsc stojących;

10. Informację o ilości udostępnionych miejsc dla kibiców przyjezdnych (dot. meczu piłki nożnej);

11. Oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn,
w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania
w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc: załącznik nr;

12. Informację o odpłatności za wstęp na imprezę: wstęp wolny/ płatny;

13. Polisę potwierdzająca zawarcie przez organizatora umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny: załącznik nr;

14. Regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy: załącznik nr;

15. Informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku lub ewentualnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprezy, w tym o użyciu materiałów pożarowo – niebezpiecznych jako elementu imprezy, specyficzny program imprezy: załącznik nr;

16. Informacje o urządzeniach utrwalających przebieg imprezy – rejestrujących obraz i dźwięk
(w tym również rodzaju urządzeń, których użyto do tego celu)

17. Informację czy podczas imprezy masowej będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (dozwolone tylko w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka): TAK/NIE;


III. Zabezpieczenie

1. Dane podmiotu zabezpieczającego imprezę masową

Nazwę firmy zewnętrznej zabezpieczającej imprezę masową/ zabezpieczenie własne organizatora, adres, telefon, e-mail;

Ogólną liczbę służb zabezpieczających imprezę (porządkowa i informacyjna);

Liczebność służb porządkowych;

Liczebność służb informacyjnych;

Organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb porządkowych
i informacyjnych;

Instrukcję określającą zadania służby porządkowej i informacyjnej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;

Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej – Organizator zobowiązany jest przedłożyć nie później niż 14 dni przed planowanym terminem imprezy;

Harmonogram udostępniania obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczania przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

2. Dane osoby wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezie masowej

Imię i nazwisko, numer PESEL, kontakt podczas imprezy: telefon, e-mail, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka również numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej: numer zaświadczenia, data wydania, numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.


IV. Informacje o obiekcie/terenie

Miejsce realizacji imprezy: hala widowiskowo – sportowa/wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni/stadion/inne…;

Obiekt/ teren;

Właściciel obiektu/terenu;

Adres obiektu/terenu;

Telefon, e-mail;

Informacja o ilości miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie;

Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej;

Zgoda właściciela (zarządcy) obiektu/ terenu, na przeprowadzenie imprezy;

Graficzny plan obiektu lub terenu wraz z opisem, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

 • oznaczenie :

 • dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,

 • dróg ewakuacyjnych,

 • dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

 • punktów pomocy medycznej,

 • punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

 • punktów informacyjnych,

 • lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej,

 • innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

 • informacje o rozmieszczeniu :

 • służb porządkowych,

 • służb informacyjnych,

 • osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów,

 • punktów gastronomicznych i sanitariatów.

W przypadku meczów piłki nożnej również (jeżeli organizator zamierza je udostępnić) oznaczenie sektorów, w których znajdą się miejsca stojące.


V. Opinie służb

Organizator imprezy masowej zobowiązany jest przedłożyć nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem imprezy opinie:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu,

 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,

 • Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w Kaliszu,

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach.


Dodatkowo, organ wydający zezwolenie może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji
w postaci:

 • kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia
  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

 • dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
  o którym mowa w art. 53 ust. 1;

 • pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.Miejsce załatwienia sprawy

 

Wnioski można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, tel.62 7654426,
e-mail: wzkso@um.kalisz.pl.

Wnioski można także przesłać za pośrednictwem poczty lub innego operatora na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Termin

 

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, organizator zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta.

W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy, organ - Prezydent Miasta Kalisza, wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania

Sposób załatwienia sprawy

 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Opłaty

 

Opłata skarbowa za:

- wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (wniesiona w momencie złożenia wniosku).

- za pełnomocnictwo do podpisania wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, podpisania i uzupełniania załączników do wniosku, wnoszenia poprawek i zmian do wniosku, składania wyjaśnień oraz odbioru decyzji, wynosi 17 zł

- za wydanie decyzji zmieniającej wynosi 41 zł

Opłat należy dokonywać przelewem na konto Urzędu:

Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20

Santander Bank S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

z dopiskiem: „impreza masowa”

lub w Kasie Urzędu Miasta Kalisza:

ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta),

Nieuiszczenie należności skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

 

Wnioskującemu przysługuje prawo odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 (za pośrednictwem Prezydenta)

Informacje dodatkowe

 
 1. Organizatorem imprezy masowej może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka stosowane będą odpowiednie przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej
  z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu organ może wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza.
Z Administratorem można skontaktować się:

listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,

e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl

telefonicznie: 62 / 765 43 00.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się:

listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,

e-mailowo: iod@um.kalisz.pl

telefonicznie: 62 / 765 43 56.


Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Kalisza wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz w przypadku jego wydania przeprowadzenia kontroli zgodność przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego
z przepisów tej ustawy.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego DDM 9000 służącego do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Kalisza, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tego systemu.


Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (symbol klasyfikacyjny 5310) – po 5 latach przechowywania
w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe co do zasadności dalszego jej przechowywania i ewentualnego jej zniszczenia.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych, w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Konsekwencją ich niepodanie będzie brak możliwości załatwienia wskazanej w złożonym wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2023 r.,  poz.  616 )

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.  775)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)


 

Załączniki

Dodany dnia: 2023-05-05 Przez: Kowalczyk Piotr
Akceptowany dnia: 2023-05-05 10:48:42 Przez: Koszyczarek Ewa
Generowany dnia: 2023-05-30 07:41:05 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-01-18 - 2023-05-05 10:48:42
  Przez: Koszyczarek Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-08-31 - 2023-01-18 12:06:03
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-06-30 - 2022-12-30 06:56:20
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2022-06-30 - 2022-06-30 09:10:30
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2021-07-12 - 2022-06-30 08:42:13
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2021-07-01 - 2021-07-12 12:57:07
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja