Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.Szczegóły karty

WKST-09 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-08-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Pokojowa Natalia

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

I. Adresatem wniosku (bez wzoru druku) jest Prezydent Miasta Kalisza.
(wniosek składany co najmniej 30 dni przed imprezą)

II. Wniosek zawiera:

 1. nazwę organizatora
 2. nazwę imprezy masowej,
 3. określenie rodzaju imprezy masowej
 4. miejsce jej przeprowadzenia,
 5. datę oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia
 6. informacje o organizatorze (wraz z adresem, telefonem),
 7. nazwisko i dane osoby reprezentującej organizatora do kontaktu z osobą przygotowującą zezwolenie,
 8. dane osoby odpowiedzialnej za organizację i przebieg imprezy masowej, która działać będzie w imieniu organizatora podczas trwania imprezy,

III. Wymagane załączniki:

 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
 2. w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.
 3. Organizator wskazuje liczbę planowanych imprez masowych, terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 4. Informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej.
 6. Informacja o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
 7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej tj. kierownika ds. bezpieczeństwa (imię i nazwisko, PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych.

IV. Organizator nie później niż na 30 dni przed planowaną imprezą zwraca się o opinie do:

 1. Komendanta Miejskiego Policji.
 2. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 4. kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (Pogotowia Ratunkowego), załączając w/w załączniki oraz dodatkowo dołącza:
  • program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom;
  • regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
  • pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  • warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;

   nie później niż na 14 dni przed planowaną imprezą masową organizator dostarcza do organu opinie uzyskane od w/w podmiotów:

   które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Uwaga: we wniosku należy uwzględnić informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk (dotyczy obiektów wskazanych przez Wojewodę, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe)

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Kaliszu,
ul. Kościuszki 1a, tel./fax.62/5049704 lub 5049701, e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Termin

 1. Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, organizator zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta
 2. w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem imprezy, Prezydent Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia.

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Opłaty

Opłata skarbowa: 82 złote (osiemdziesiąt dwa złote) płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta) Ratusz, Główny Rynek 20, parter lub przelewem na konto:

Urząd Miasta w Kaliszu, Główny Rynek 20
PKO BP S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
z dopiskiem: „impreza masowa”

Nieuiszczenie należności skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Wnioskującemu przysługuje prawo odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 (za pośrednictwem Prezydenta)

Informacje dodatkowe

Organizatorem imprezy masowej może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka stosowane będą odpowiednie przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 poz. 1870 z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2019-08-21 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2019-08-21 11:27:08 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2019-09-17 20:06:20 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-08-21 11:27:08
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-09-11 - 2019-08-21 11:27:08
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-07-23 12:43:56
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-09-18 - 2018-01-03 09:33:03
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-09-18 12:25:53
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:04:51
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2014-10-17 - 2015-07-09 12:21:38
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2014-07-18 - 2014-10-17 12:06:54
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-07-02 - 2014-07-18 11:23:09
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2013-06-14 - 2014-07-02 09:11:40
  Przez: Marciniak Mieczysław
  Poprzednia wersja