WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIESzczegóły karty

WSO-27 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-09-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Filipiak Grażyna

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

 • wniosek (plik do pobrania WSO-27-01).

  UWAGA: W przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym. Z uwagi na różne parametry techniczne drukarek podczas drukowania mogą wystąpić różnice pomiędzy oryginalnym wnioskiem, a wnioskiem wydrukowanym z pliku do pobrania. Konsekwencją tych rozbieżności mogą być problemy z przekształceniem wersji papierowej dokumentu na elektroniczną i realizacją zamówienia na spersonalizowany druk prawa jazdy. W związku z powyższym sugeruje się w miarę możliwości pobierać oryginalne wnioski dostępne we wszystkich urzędach.
 • Załączniki:
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
  • kopia posiadanego prawa jazdy oraz oryginał do wglądu,
  • oryginał tłumaczenia prawa jazdy zagranicznego wykonanego przez tłumacza przysięgłego,
  • potwierdzenie stałego lub czasowego pobytu,
  • dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje), 
 • Do wglądu:
  • oryginał posiadanego prawa jazdy,
  • dokument stwierdzający tożsamość kierowcy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 30 dni, w większości przypadków, prawo jazdy jest gotowe w ciągu 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.
 4. Przyjdź po odbiór prawa jazdy.

Opłaty

 • 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
 • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy,
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Gł. Rynku 20,
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 – opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 – opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”,
• wniosek można przekazać drogą elektroniczną (elektroniczna skrzynka podawcza: epuap.gov.pl – katalog usług – wg podziału terytorialnego – WOJ. WIELKOPOLSKIE – Powiat m. Kalisz – m. Kalisz – Miasto Kalisz - Urząd Miejski w Kaliszu),
• do wniosku przekazanego drogą elektroniczną opatrzonego podpisem elektronicznym będą miały zastosowanie przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
• złożenie drogą elektroniczną wniosku bez bezpiecznego podpisu elektronicznego będzie skutkowało koniecznością stawienia się kierowcy w określonym czasie w urzędzie celem podpisania wniosku; w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień w którym kierowca wniosek podpisał,
• odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• warunkiem wydania wymienianego prawa jazdy jest zwrot zagranicznego dokumentu,
• zagraniczne prawo jazdy jest ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pobytu stałego lub czasowego lecz nie dłużej niż ważność wymienionego dokumentu,
• Wykaz państw, których krajowe prawo jazdy są ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mogą być wymienione
1.Republika Południowej Afryki
2.Republika Albanii
3.Republika Austrii
4.Bahamy
5.Królestwo Bahrajnu
6.Republika Białorusi
7.Królestwo Belgii
8.Bośnia i Hercegowina
9.Federacyjna Republika Brazylii
10.Republika Bułgarii
11.Republika Chorwacji
12.Republika Czeska
13.Królestwo Danii
14.Republika Estońska
15.Republika Filipin
16.Republika Finlandii
17.Republika Francuska
18.Republika Grecka
19.Gruzja
20.Kooperacyjna Republika Gujany
21.Islamska Republika Iranu
22.Państwo Izrael
23.Serbia i Czarnogóra
24.Republika Kazachstanu
25.Demokratyczna Republika Konga
26.Republika Kuby
27.Państwo Kuwejt
28.Republika Litewska
29.Wielkie Księstwo Luksemburga
30.Republika Łotewska
31.Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
32.Królestwo Marokańskie
33.Republika Żołdowy
34.Księstwo Monako
35.Mongolia
36.Republika Federalna Niemiec
37.Republika Nigru
38.Królestwo Norwegii
39.Islamska Republika Pakistanu
40.Federacja Rosyjska
41.Rumunia
42.Republika San Marino
43.Republika Senegalu
44.Republika Seszeli
45.Republika Słowacka
46.Republika Słowenii
47.Konfederacja Szwajcarska
48.Królestwo Szwecji
49.Republika Środkowoafrykańska
50.Republika Tadżykistanu
51.Turkmenistan
52.Ukraina
53.Wschodnia Republika Urugwaju
54.Republika Uzbekistanu
55.Republika Węgierska
56.Republika Włoska
57.Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
58.Republika Zimbabwe
59.Republikę Tunezji
Państwa z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu prawa jazdy
? Cesarstwo Japonii
? Republika Korei
• w przypadku osoby ubiegającej się o wymianę wydanego w innym państwie prawa jazdy, nie ujętego w wykazie, wymiany dokonuje się za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego po zdaniu części teoretycznej egzaminu państwowego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz. 995 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 poz. 1019),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. Poz. 83).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-09-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-07-15 10:56:25 Przez: Sukienniczak Piotr
Generowany dnia: 2023-01-27 01:59:52 Przez: Gość