Uzyskanie uprawnień społecznego opiekuna zabytkówSzczegóły karty

WKST-05 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie uprawnień społecznego opiekuna zabytków

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Woźniak Anna

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

 • wniosek (bez wzoru druku)
 • osoby fizyczne, po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu na listę społecznej opieki nad zabytkami, zobowiązane są do dostarczenia fotografii, w celu wydania im legitymacji.

Miejsce załatwienia sprawy

 • wnioski o wpisanie na listę społecznego opiekuna zabytków przyjmowane są w Biurze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Tuwima 10, tel. 62 7576421, 62 7672321
 • fotografie przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, pok. 55, gdzie również można odebrać legitymację

Termin

Przeważnie procedura trwa ok. 1 miesięca

Sposób załatwienia sprawy

 1. Po otrzymaniu i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków występuje do Prezydenta Miasta Kalisza o ustanowienie osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej społecznym opiekunem zabytków.
 2. Osobie fizycznej, pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków, Prezydent wydaje legitymację zawierającą: zdjęcie, imię i nazwisko, adres, datę wydania i podpis wydającego.
 3. Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Prezydent, wydaje zaświadczenie, które zawiera informację o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków, nazwę i siedzibę tej osoby lub jednostki, datę wydania i podpis wydającego.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

brak

Informacje dodatkowe

O uzyskanie uprawnień ubiegać się mogą:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz wiedzę w zakresie ochrony zabytków,
 • osoby prawne ( instytucje, stowarzyszenia, szkoły, itp. ) których cele statutowe przewidują realizację zadań związanych z ochroną zabytków.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.840 )

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 09:29:21 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2023-05-30 08:07:47 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-30 - 2022-11-10 09:29:21
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-21 - 2021-07-30 07:40:30
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-09-04 - 2021-07-21 11:08:18
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-09-11 10:01:02
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-12-06 - 2018-07-23 12:42:35
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:04:11
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2014-12-08 - 2015-07-09 12:10:48
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2013-01-28 - 2014-12-08 13:34:23
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja