Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy  zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.Szczegóły karty

WKST-04 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy  zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Glazer Agnieszka, Woźniak Anna

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

Adresatem Wniosku ( wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Kalisza
Wymagane załączniki do wniosku:

 1. kopia decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

 2. aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

 3. dokument poświadczający prawo osoby/osób wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych,

 4. pozwolenie wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( jeśli dotyczy),

 5. pozwolenie lub opinia wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót,  budowlanych objętych wnioskiem przy zabytku  ujetym w gminnej ewidencji zabytków ( jeśli dotyczy),
 6. kopia decyzji - pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót ( gdy jest ona wymagana przepisami prawa),

 7.  zgoda właściciela (współwłaścicieli ) na przeprowadzenie prac lub robót na które ma być udzielona dotacja w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami,
 8. oświadczenie woli organu wspólnoty mieszkaniowej dotyczące zasadności realizacji wnioskowanego zadania,
 9. kosztorys inwestorski lub ofertowy prac lub robót podpisany przez wnioskodawcę,

 10. dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o dotację do wysokości 100% (jeśli dotyczy),
 11. dokumentacja fotograficzna obrazująca stan zabytku lub jego części, przy której realizowane będą prace objęte wnioskiem (min. 5 zdjęć),

 12. w przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r.  o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.),
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy
w tym okresie,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis  lub  pomocy de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie, dotyczące w szczególności  i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości  kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub  pomoc de minimis w rolnictwie ilubrybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.) albo informacji  określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r.  w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające sie o pomoc de miniis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U z 2010 r Nr 121 poz.810),
13. pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela,
14. oświadczenie wnioskodawcy że wobec zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków i objętego wnioskiem nie toczy się postępowanie w sprawie wpisu do zabytków (jeśli dotyczy).

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy kierować do Urzędu Miasta Kalisza
(Główny Rynek 20), 62-800 Kalisz

tel. 62 7654302 

Termin

 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kalisza.

 2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 nie ma zastosowania, w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

 3. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, Prezydent Miasta Kalisza może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kalisza

Uwagi: Wnioski o dotacje niespełniające wymogów formalnych

albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwą merytoryczną
komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Kalisza.

2. W celu rozpatrzenia wniosków Prezydent Miasta Kalisza w drodze zarządzenia powołuje komisję i określa tryb jej pracy oraz oceny wniosków.

3.  Komisja dokonuje oceny merytorycznej i finansowej wniosków spełniających wymogi formalne, proponuje wysokość dotacji na prace lub roboty budowlane orza sporządza opinie dot. zasadności udzielenia dotacji wg określonych w uchwale kryteriów.

4. Dotacje  przyznaje Rada Miasta Kalisza w drodze  uchwały

5. W Uchwale Rady Miasta Kalisza określa się:

   a. beneficjenta,

    b. zakres  prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację,

    c. kwotę przyznanej dotacji.

5. Przy ustaleniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się środki finansowe zaplanowane

na ten cel w budżecie Kalisza na dany rok.

6. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

7. Uchwała Rady Miasta Kalisza stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

 brak

Informacje dodatkowe

 1. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 2. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Główny Rynek 20, tel. 62 7654 359
  e-mail: wksit@um.kalisz.pl, awozniak@um.kalisz.pl,
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (zadanie wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j. Dz. U. z 2022, poz.840);
 • uchwała nr XXV /395/2020  Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności  (Dz.Urz.Woj.Wielkp. z dnia 7.07.2020 R. poz. 5614)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 09:27:49 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2023-05-30 07:54:22 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-11-10 09:27:49
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-10-28 - 2021-07-20 11:32:11
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-08-13 - 2021-03-17 12:55:14
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2020-08-11 - 2020-08-14 12:14:26
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-08-21 - 2020-08-13 07:03:28
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-08-21 11:26:15
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-12-06 - 2018-07-23 12:42:27
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:04:04
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-12-08 - 2015-07-09 12:10:37
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-11-13 - 2014-12-08 13:34:18
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2014-06-17 - 2014-11-13 12:37:39
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2013-01-28 - 2014-06-17 10:44:19
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja