UZYSKANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZASzczegóły karty

WSO-36 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZA
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Jackowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej (wzór – plik do pobrania WSO-36-01).
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 36, tel. +48 62 504 97 92

Termin

Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek,
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.
 2. Odbierz duplikat dokumentów:
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Opłaty

1) 5,00 zł - opłata skarbowa za każdą pełną lub rozpoczętą stronę poświadczoną za zgodności.
2) 17,00 zł - dokument stwierdzający udzielenie upoważnienia/pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


 1. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46, fax: +48 62 504 97 45, e-mail: wso@um.kalisz.pl.
 2. Wpłaty można dokonywać:
  • w kasie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20;
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a;
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
 3. Duplikat dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej wydaje się osobie zainteresowanej po okazaniu dowodu tożsamości.
 4. Duplikat może być wydany innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku poz.1000).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-08-05 Przez: Jackowska Dorota
Akceptowany dnia: 2020-07-03 12:03:40 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-10-03 03:51:03 Przez: Gość