ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-40 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-03-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Chojnacka Dorota, Kubacka Violetta

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Do wglądu : dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego np. paszport,  prawo jazdy, legitymacja szkolna ( utrata dowodu ).
 3. Przy uszkodzeniu  - dodatkowo fizycznie uszkodzony dokument.
 4. Pełnomocnictwo szczególne do czynności zgłoszenia utraty

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8, 9,10,13 – składanie wniosku na dowód osobisty
tel. : +48 62 5049742

Termin

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Unieważnienie utraconego/uszkodzonego dowodu osobistego w systemie Rejestr Dowodów Osobistych.
 3. Wydanie zaświadczenia o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego.
 4. Przesłanie kopii zaświadczenia o zgłoszeniu utraty/uszkodzenia do urzędu, który wydał utracony/uszkodzony dowód osobisty.

Opłaty

Brak – zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spraw związanych ze zgłoszeniem utraty dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 742, mail: el-wso@um.kalisz.pl; wso@um.kalisz.pl, fax +48 62 50 49 745

Uwaga: Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

ZGŁOSZENIE UTRATY/USZKODZENIA
 1. Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób nieposiadających lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator  - w dowolnym urzędzie gminy. W przypadku posiadacza dowodu osobistego przebywającego poza terytorium RP osobiście w dowolnej placówce konsularnej RP (można również dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, za pomocą poczty lub telefaxem).
 2. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, można dokonać również w w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2020 poz. 346 t.j) - platforma ePUAP - zaadresowanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 
 4. Do zgłoszenia uszkodzonego dowodu osobistego dołącza się uszkodzony dokument, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło drogą elektroniczną, w placówce konsularnej RP lub za pomocą usługi elektronicznej , dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
 5. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
 1. Po osobistym zgłoszeniu w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub   uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się z urzędu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 2. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz   posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał   tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu   dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

 3. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzeniu dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej   przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1   ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę   elektroniczną.

 4. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, posiadacz dowodu              osobistego, nie dokonuje zgłoszenia utraty dowodu osobistego w urzędzie.

 5. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od daty jego wydania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r o dowodach osobistych (Dz.U. 2019 poz. 653 t.j).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2020 poz. 31).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2020 poz.256 t.j).
 4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. (Dz.U. 2020. poz. 346 t.j).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2020-03-16 Przez: Dolak Klaudia
Akceptowany dnia: 2020-05-28 10:37:56 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2020-08-08 15:51:15 Przez: Gość