WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA
Szczegóły karty

WSO-063 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-10-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Malczewska Magdalena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

  Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców - formularz

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
1 piętro, pokój 37 – P.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
tel. : 62 50 49 791

Termin

  W dniu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  Złożenie wniosku. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców składa się pisemnie.

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z rejestrem wyborców miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049 791 (792), 62 5049 741 (773)
e-mail el-wso@um.kalisz.pl, wso@um.kalisz.pl
fax 62 50 49 745
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks Wyborczy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

  art. 18 §10 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018, poz. 754 ze zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-10-03 Przez: Malczewska Magdalena
Akceptowany dnia: 2020-03-16 13:39:16 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-02-01 12:59:27 Przez: Gość