POZWOLENIE NA BUDOWĘSzczegóły karty

WBUA-01 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-06-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

POZWOLENIE NA BUDOWĘ
Historyczny

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Brzozowska Bukwa Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Kłysz Jan

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wg wzoru,
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
 • Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art.33 ust.2 pkt 4 ustawy-Prawo budowlane,
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,
 • Kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – pok. 46 tel. (62) 7654-360, 7654-313
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 40 tel. (62) 7654-353.

Termin

1 – 2 miesiące.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Decyzja administracyjna. 
 2. Decyzję wraz z załącznikiem (projektem budowlanym) należy odebrać w
  Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury pok. 46.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami):

Stawki opłat w załączniku (na końcu karty).

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
ul. Główny Rynek 20, Ratusz, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze) lub przelewem na konto:
Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20
nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 ze wskazaniem przedmiotu opłaty.


Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach: - nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

wbua@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-06-18 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-04-02 09:27:32 Przez: Kowalska Elżbieta
Generowany dnia: 2020-06-06 17:13:06 Przez: Gość