Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Szczegóły karty

WGK-10 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-10-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Renta Planistyczna - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Kliber Katarzyna, Szczepanik Marta

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby uprawnionej o naliczenie opłaty, ze wskazaniem położenia nieruchomości, nr działki i obrębu ewidencyjnego oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70, tel. 062 76 54 386

Termin

Do 30 dni od złożenia przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego ustalającego opłatę

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Wnieś opłatę za wykonanie operatu szacunkowego. 

3. Odbierz zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz postanowienie o powołaniu biegłego.
4. Zapoznaj się ze zgromadzoną dokumentacją.
5. Odbierz decyzję naliczającą opłatę.

Opłaty

Opłata za operat szacunkowy ustalana jest w drodze postępowania administracyjnego.
Opłata po otrzymaniu wezwania do zapłaty uiszczana jest w kasie Urzędu - Główny Rynek 20, ul. Tadeusza Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A. 
97 1020 2212 0000 5102 0387 5424

10 zł - opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej uiszczana jest na konto PKO BP S.A

07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 lub w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w Urzędzie Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),
  • Uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.
  • Część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz 1000 z późn. zm.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2019-10-23 Przez: Szczepanik Marta
Akceptowany dnia: 2020-01-21 14:31:15 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-02-01 11:56:18 Przez: Gość