Pozwolenie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich.Szczegóły karty

BCK-003 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Pozwolenie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich.
Historyczny

Wydział: Biuro Cmentarza Komunalnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Jaśkiewicz Witoń Renata

Osoba Nadzorująca: Kozanowska Daria

Wymagane dokumenty

 
  • Wniosek sporządzony wg wzoru
  • Załączniki:

- akt zgonu przetłumaczony na język polski lub karta zgonu wystawiona przez miejscowego lekarza- przetłumaczona na język polski (kopia).

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Cmentarza Komunalnego

ul. Poznańska 183-185

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

j.w.

Informacje o przebiegu sprawy:

BCK , tel./fax (62) 767-16-80

Sprawa załatwiana jest na miejscu.

Termin

  Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 Decyzja administracyjna.
Decyzja zostaje przekazana wnioskodawcy osobiście (za potwierdzeniem odbioru).

Opłaty

  Brak.

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,
ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce złożenia odwołania :
Biuro Cmentarza Komunalnego, ul. Poznańska 183-185, 62-800 Kalisz.

Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 767 16 80

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019r. poz.1473)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń 
  na  przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007r. Nr 249 poz.1866)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-11-18 Przez: Jaśkiewicz Witoń Renata
Akceptowany dnia: 2019-12-19 10:28:15 Przez: Kozanowska Daria
Generowany dnia: 2021-10-19 18:32:26 Przez: Gość