ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Szczegóły karty

WGK-02 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2011-05-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Paprzycka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

  • Wniosek osoby uprawnionej do zgłoszenia zmiany ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu ewidemcyjnego, położenia działki i rodzaju zgłaszanej zmiany.

Załączniki do wniosku:

  1. wykaz zmian gruntowych i mapa uzupełniająca – sporządzone przez uprawnionego geodetę,
  2. pozwolenie na budowę – kserokopia (oryginał do wglądu),
  3. wykaz zmian danych budynkowych,
  4. kartoteka danych budynkowych.
  5. dowód osobisty - kserokopia (oryginał do wglądu),
  6. akt małżeństwa - kserokopia (oryginał do wglądu),
  7. dokument własności nieruchomości - kserokopia (oryginał do wglądu).

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376 lub 062 7654 385

Termin


Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy


Złóż wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów a otrzymasz pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmiany lub decyzję o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy


Przysługuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.
Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kaliszu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl
Kserokopię dokumentów można wykonać w Wydziale

Podstawa prawna

  • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287, zm.) ;
  • § 45, 46, 47, 48 i 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (teks jednolity, Dz.U. z 2001 roku, Nr 38, poz. 454).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2011-05-28 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-02-14 14:28:58 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-12-08 02:38:07 Przez: Gość