Uznanie żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinySzczegóły karty

WZKO-03 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uznanie żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Historyczny

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Bez procesu

Właściciel: Koszyczarek Ewa, Quoos Aleksander

Osoba Nadzorująca: Quoos Aleksander

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, sporządzony samodzielnie przez interesanta i zaadresowany do Prezydenta Miasta Kalisza.
  2. Karta powołania do odbycia służby wojskowej (przed stawieniem się do służby) lub zaświadczenie  dowódcy jednostki wojskowej  o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej,
  3. Zaświadczenia członków rodziny żołnierza pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie za pracę; w przypadku nie uzyskiwania dochodu z tytułu wykonywanej pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub złożenie oświadczenia. 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza,  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kalisz ul. Kościuszki 1a

Szczegółowe informacje

IV piętro, pokój nr 403 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 062 765 44 36 e-mail:wzkso@um.kalisz.pl

Termin

  1. Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art 133 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej    ( Dz. U z 2017 r. poz. 1430 ze zm.) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie.

2. Prawo do zasiłku żołnierz nabywa po uznaniu przez prezydenta miasta za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny  przed  powołaniem do  odbywania służby wojskowej - za okres od dnia stawienia się do tej służby w jednostce  wojskowej.

3. Prawo do zasiłku żołnierz w czasie odbywania służby wojskowej nabywa - po uznaniu przez prezydenta miasta za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - od dnia nabycia tego prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy, o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

Art. 127 i 128  ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2017 r. poz. 1430 ze zm.).

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-11 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2019-09-02 09:15:55 Przez: Quoos Aleksander
Generowany dnia: 2021-12-07 21:53:53 Przez: Gość