UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOSzczegóły karty

WE-04 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Marczak Karolina

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (plik do pobrania - WE-04-01),
 • Załączniki :
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie),
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem (kopia),
  • zaświadczenie dyrektora szkoły (plik do pobrania - WE-04-02),
  • w przypadku zmiany nazwiska kopia aktu zawarcia/rozwiązania związku małżeńskiego lub kopia dowodu osobistego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Edukacji, ul. Kościuszki 1a,

Złożenie/odbiór dokumentów
wejście A, I piętro, p.109,
tel. 50-49-759, e-mail: kmarczak@um.kalisz.pl
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela zostanie wręczony przez Prezydenta Miasta Kalisza podczas uroczystego spotkania o terminie którego zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie lub dokument będzie można odebrać osobiście.

Termin

Uzyskanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • do dnia 31 sierpnia w przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca danego roku ,
 • do dnia 31 grudnia w przypadku złożenia wniosku do 31 października danego roku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania egzaminacyjnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1a, I ptr., pokój 109.

Informacje dodatkowe

Dotyczy nauczycieli kontraktowych.

Kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego mogą zostać poświadczone przez:

 • notariusza,

 • organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej, jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu (np.: w stosunku do dyplomu ukończenia szkoły wyższej, świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez odpowiedni organ szkoły wyższej, w stosunku do świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych przez dyrektora właściwego ośrodka doskonalenia nauczycieli, w stosunku do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przez dyrektora szkoły, który go wydał),

 • występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym, o ile do złożonego wniosku zostało załączone pełnomocnictwo,

 • pracownika Wydziału Edukacji (w związku ze zmianą KPA upoważniony pracownik prowadzący postępowanie będzie miał możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem przedstawionych dokumentów - w tym przypadku należy dostarczyć oryginały (do wglądu) i kserokopie, które zostaną na miejscu poświadczone za zgodność).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek - wydania decyzji-aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego/decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania

Podstawa prawna

 1. Art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 393)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-12 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2019-06-06 12:19:25 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2020-08-03 20:43:28 Przez: Gość