UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻNOŚCI PODATKOWESzczegóły karty

WF-12 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-02-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻNOŚCI PODATKOWE
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Ochocka Aneta, Strzegiecka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia (plik do pobrania: WF-12-1),
 2. Dowód potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej ze zezwolenie.

Miejsce załatwienia sprawy

 • osobiście:
  Biuro Obsługi Interesantów
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
  stanowisko nr 26 i 27
 • na adres:
  Urząd Miasta Kalisza
  Wydział Finansowy
  Referat Rachunkowości Dochodów
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie wnioskowanego zezwolenia.

Opłaty

82,00 zł opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

 • Wpłata na konto:
  Urząd Miasta Kalisza
  PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
  Z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej.
 • Wpłata w kasach Urzędu:
  - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  - Ratusz, Główny Rynek 20

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- pod adresem: mstrzegiecka@um.kalisz.pl
- pod numerem tel.: 62 5049 762

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożona deklaracja / wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Ordynacja podatkowa) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017r. poz. 1007 z późn. zm.);
 • art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044);
 • par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-02-01 Przez: Strzegiecka Małgorzata
Akceptowany dnia: 2019-06-03 13:26:05 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2021-12-07 22:06:06 Przez: Gość