Uzyskanie zaświadczenia -o wielkości użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, -o wielkości gruntów wynikających z ewidencji podatkowej, -o nie figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, -o figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.Szczegóły karty

WF-02 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-08-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia -o wielkości użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, -o wielkości gruntów wynikających z ewidencji podatkowej, -o nie figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, -o figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Ochocka Aneta, Ślugacz Sebastian

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku zawierającego:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- Nr ewidencyjny PESEL,
- Nr telefonu.

Wniosek sporządzony wg druku „Podanie o wydanie zaświadczenia” dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów stanowisko 26 lub 27 (plik do pobrania WF – 02 – 1).

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miasta Kalisza, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

ZŁOŻENIE I OBIÓR DOKUMENTÓW.
Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
stanowisko 26 lub 27, tel. 062 5049717
- Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości.
- Istnieje możliwość przesłania zaświadczenia listem poleconym.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 062 5049764.

Termin

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wydanie zaświadczenia.
  2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
  3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez zainteresowanego.

Opłaty

  1. 17zł opłata skarbowa - wydanie zaświadczenia na wniosek (z wyjątkiem nie podlegających opłacie skarbowej i zwolnionych z opłaty skarbowej).

Wpłaty można dokonać:
w kasach Urzędu (Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A oraz Ratusz, ul. Główny Rynek 20);
na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w PKO BP SA 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440.

2. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
- wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
- powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polski na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
- nabycia obywatelstwa polskiego,
- pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
- o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
- rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- budownictwa mieszkaniowego,
- płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

3. Zwalnia się z opłaty skarbowej zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożona deklaracja / wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Ordynacja podatkowa) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

  1. Art. 306 a-d, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800  z późn. zm.)
  2. Rozdział 1, art.1 ust.1 pkt 1 lit.b oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-l i pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy ust. 21 część II, pkt 11 (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-08-28 Przez: Ślugacz Sebastian
Akceptowany dnia: 2019-06-03 13:24:35 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2021-07-25 02:53:58 Przez: Gość