Pochówek osób zmarłychSzczegóły karty

BCK-001 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-10-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Pochówek osób zmarłych
Historyczny

Wydział: Biuro Cmentarza Komunalnego

Proces: Bez procesu

Właściciel: Kasprzak Iwona

Osoba Nadzorująca: Kozanowska Daria

Wymagane dokumenty

  I. Osoba zmarła na terenie Polski

1. Zgłoszenie pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu- osobiście przez osobę upoważnioną, zgodnie z drukiem w załączniku

2. Załączniki:

- karta zgonu z potwierdzeniem zarejestrowania zgonu osoby zmarłej przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego,

II. Osoba zmarła za granicą Polski

1. Zgłoszenie pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu- osobiście przez osobę upoważnioną, zgodnie z drukiem w załączniku

2. Załączniki:

- akt zgonu w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub odpis zupełny aktu zgonu wydany przez właściwy  Urząd Stanu Cywilnego.

Tłumaczenia nie wymaga akt sporządzony zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzony w Wiedniu w dnia 8 września 1976r. (Dz.U. z 2004r. Nr 166 pow.1735).

- zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza na sprowadzenie i pochówek zwłok – wydawane jest osobie bliskiej zmarłemu. O dokument ten może ubiegać się również organ wojskowy w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.

Zobacz też. Karta usług WSRK-17.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Cmentarza Komunalnego

ul. Poznańska 183-185

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

j.w.

Informacje o przebiegu sprawy:

BCK , tel. (62) 767-16-80

Sprawa załatwiana jest na miejscu.

Termin

 Niezwłocznie po uzgodnieniu z wnioskodawcą pochówku na Cmentarzu Komunalnym

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie zgonu i pochówku na Cmentarzu Komunalnym – osobiście przez osobę upoważnioną.

2. Okazanie dokumentów w biurze administracji Cmentarza, o których mowa w pkt. I lub II.

3. Określenie rodzaju i sposobu pochówku ( tradycyjny, urnowy).

4. Wskazanie grobu do pochówku ( nowy lub istniejący).

Opłaty

  zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat za usługi cmentarne

Tryb odwoławczy

  Brak.

Informacje dodatkowe

  Brak.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 poz.912)
  2. Uchwała Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2455)
  3. Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.3521)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-04 Przez: Kasprzak Iwona
Akceptowany dnia: 2019-05-16 13:31:06 Przez: Kozanowska Daria
Generowany dnia: 2021-10-19 18:10:37 Przez: Gość