Otrzymanie lokalu do remontu na koszt przyszłego najemncy.Szczegóły karty

WSSM-18 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-03-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Otrzymanie lokalu do remontu na koszt przyszłego najemncy.
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Kubis Kamila

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny wg obowiązującego wzoru,


 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
Urząd Miejski w Kaliszu
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter – Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 – Wydział Spraw społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • W terminie 21 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia należy składać wniosek o przydział lokalu do remontu na koszt własny, w którym można podać 3 lokale wybrane z opublikowanego wykazu, ze wskazaniem kolejności przydziału,
 • Wniosek przedstawiany jest na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania,
 • Ostatecznego wyboru osoby, która otrzyma skierowanie na zawarcie umowy na remont pomieszczenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej, dokonuje Prezydent Miasta Kalisza,
 • Wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o przydzieleniu lub nie lokalu do remontu na koszt własny

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • deklaracja uzyskanych dochodów  jest integralną częścią wniosku.  Należy wykazać dochód za cały rok poprzedzający złożenie wniosku np. deklaracja PIT
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień, 
 • osoba wytypowana do wykonania remontu na koszt własny otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty


Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe


 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 24,
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • wnioski o przydział lokalu do remontu na koszt własny mogą składać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do przydziału lokalu zamiennego, przydziału lub wymiany lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@un.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza z późn.zm.)
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (z późn. zm). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 1. uchwała Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r., poz. 5471 ze zm.),
 2. wzór wniosku zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz.Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-03-19 Przez: Kubis Kamila
Akceptowany dnia: 2019-03-20 11:36:25 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-02-01 13:24:13 Przez: Gość