UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE  NAJEMCY
Szczegóły karty

WSSM-03 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-10-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UREGULOWANIE SYTUACJI PRAWNEJ DO LOKALU MIESZKALNEGO PO ZGONIE  NAJEMCY

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o  uregulowanie sytuacji prawnej do lokalu mieszkalnego po zgonie, wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, ewentualne zaległości czynszowe),

Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:

 • tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy– oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • akt zgonu dotychczasowego najemcy – oryginał,

Miejsce załatwienia sprawy


 • Złożenie wniosku
  Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin wydania pisemnego potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lub informacji o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające fakt wstąpienia w stosunek najmu oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w przypadku odmowy uznania spełnienia warunków wstąpienia w stosunek najmu , Wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 28 i 29 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015r.  W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia ww. odwołania Wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową.

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, decyzja administracyjna o przydziale lokalu,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 504 85 06;
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna

 • Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny( Dz. U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.)
 • Art. 30 i 31 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.z 2018r., poz. 1234 ze zm.)
 • § 28 i 29 uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta ( Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r., poz. 5471 z późn. zm.)
 • wzór wniosku zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz.Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-10-17 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2019-03-19 10:05:16 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2021-02-26 12:12:03 Przez: Gość