Składanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych organizowanych w trybie uproszczonymSzczegóły karty

WZKO-006 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Składanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych organizowanych w trybie uproszczonym

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kałużny Dominik, Koszyczarek Ewa

Osoba Nadzorująca: Koszyczarek Ewa

Wymagane dokumenty

Nie wymaga się.

Miejsce załatwienia sprawy

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu

Termin

Organizator zgromadzenia planowanego w trybie postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kalisza nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia (dnia w którym nastąpiło złożenie zawiadomienia oraz dnia planowanego terminu zgromadzenia nie uwzględnia się przy liczeniu terminów).

Sposób załatwienia sprawy

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym przekazuje się na adres poczty elektronicznej zgromadzenia.mczk@um.kalisz.pl lub telefonicznie na numer telefonu 627654439

Wymagane informacje, które należy podać w treści zawiadomienia:
 1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
 2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 3. Ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w miejscu zgromadzenia.

Zawiadomienie powinno zawierać wszystkie w/w punkty. W przypadku braku któregokolwiek z nich zawiadomienie będzie traktowane jako niepełne i wymagające korekty.

Zawiadomienie spełniające ustawowe wymagania, które ma zostać zorganizowane na terenie Miasta Kalisza, zostanie niezwłocznie udostępnione na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej: strona https://www.kalisz.pl/    zakładka bip, menu użytkownika – ogłoszenia - zgromadzenia publiczne wszystkie tryby

Link do strony: https://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=1400&s=1416&file=disp_zgr.php&typ_zgr=ZGRZ&sort=nazwa_zgr&sort_type=asc


Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się.

Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62/ 7654300 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować: Listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62/7654356 lub e-mailowo: iod@um.Kalisz.pl

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 st.1 lit. „c” i „e” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ).

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane zostaną przekazane Komendantowi Miejskiemu Policji w Kaliszu oraz mogą zostać przekazane podmiotom administracji rządowej realizującym kontrolę z zakresu realizacji zadań zleconych w przedmiocie zgromadzeń publicznych.

Przechowywanie danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii:
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia i realizacji złożonego wniosku. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2022.1389)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-05-05 Przez: Kowalczyk Piotr
Akceptowany dnia: 2023-05-05 10:48:29 Przez: Koszyczarek Ewa
Generowany dnia: 2023-05-30 08:50:58 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-30 - 2023-05-05 10:48:29
  Przez: Koszyczarek Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-09-01 - 2022-12-30 07:23:48
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-08-22 - 2022-09-01 07:34:25
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-08-22 - 2019-08-22 11:43:52
  Przez: Karman Włodzimierz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-01-23 - 2019-08-22 11:18:26
  Przez: Karman Włodzimierz
  Poprzednia wersja