OTRZYMANIE POMIESZCZENIA NIEMIESZKALNEGO, STRYCHU DO ADAPTACJI NA LOKAL MIESZKALNY NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCYSzczegóły karty

WSSM-13 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-10-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

OTRZYMANIE POMIESZCZENIA NIEMIESZKALNEGO, STRYCHU DO ADAPTACJI NA LOKAL MIESZKALNY NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Kubis Kamila

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny wg obowiązującego wzoru,
 • potwierdzenie na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje wnioskodawca (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe),
  Załączniki:
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności, wysokość osiąganych dochodów, itp.

Miejsce załatwienia sprawy

 • Złożenie wniosku
  Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • W terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia należy składać wniosek o przydział lokalu do adaptacji.
 • Wniosek przedstawiany jest na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania.
 • Ostatecznego wyboru osoby, która otrzyma skierowanie na zawarcie umowy na adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny, po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej, dokonuje Prezydent Miasta Kalisza.
 • Wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o przydzieleniu lub nie lokalu użytkowego do adaptacji.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • osoba wytypowana do wykonania remontu na koszt własny otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy na wykonanie prac adaptacyjnych,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20 oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro wywieszane zostają informacje o lokalach do adaptacji na koszt własny każdorazowo podawane są do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie;
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego;
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 12.
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • UCHWAŁA NR XIV/155/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r., poz. 5471 ze zm.),
 • wzór wniosku zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz.Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-10-25 Przez: Kubis Kamila
Akceptowany dnia: 2018-10-29 09:59:56 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-10-05 02:42:39 Przez: Gość