Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.Szczegóły karty

BSR-01 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-08-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
Historyczny

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Marciniak Joanna

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

1. ZASIŁEK RODZINNY:

 • wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (druk znajduje się w załącznikach)

Załączniki:

 •  odpis zupełny aktu urodzenia, gdy ojciec dziecka jest nieznany - kopia + oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub gdy o zasiłek rodzinny wnioskuje osoba ucząca się (definicja „szkoły” w Dodatkowych informacjach) - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (definicja „szkoły wyższej” w Dodatkowych informacjach), - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • dokumenty dotyczące dochodów utraconych z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy – kopie + oryginały do wglądu (więcej w Dodatkowych informacjach),
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka– kopia + oryginał do wglądu,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o zasiłek rodzinny – kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpisy podlegających wykonaniu orzeczeń sądu zasądzających alimenty od rodziców lub ugody sądowe albo ugody zawarte przed mediatorem zatwierdzone przez sąd zobowiązujące do alimentów w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się – kopie + oryginały do wglądu,
 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. poz. 1650 z późn.zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – kopia + oryginał do wglądu,
 • kartę pobytu z adnotacją " dostęp do rynku pracy" i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy - kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne – kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – kopia + oryginał do wglądu,
 • dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Kalisza w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy (np. umowa najmu, zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego o wpisaniu na listę wyborców Kalisza) – kopia + oryginał do wglądu,
 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

2. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu ( co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży) - w przypadku gdy o dodatek ubiega się matka lub ojciec dziecka.

3. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • zaświadczenie placówki ( w tym specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego) zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,


4. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • odpis skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka – kopia + oryginał do wglądu lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – kopia + oryginał do wglądu albo
 • odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców – kopia + oryginał do wglądu.

5. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
dokumenty wskazane w pkt 1.

6. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
dokumenty wskazane w pkt 1.

7. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

 • zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia lub gdy o dodatek wnioskuje osoba ucząca się (definicja „szkoły” w Dodatkowych informacjach) - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,

8. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
dokumenty wskazane w pkt 1 oraz:

8.1. W ZWIĄZKU Z ZAMIESZKIWANIEM W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA:

 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • zaświadczenie szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się z orzeczoną niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,

8.2. W ZWIĄZKU Z DOJAZDEM Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY:

 • zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania- druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.

Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet - poprzez 4 kanały online tj. ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miejskiego w Kaliszu (za potwierdzeniem odbioru).

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429,
062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

 • do 30 dni - wydanie decyzji w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów na bieżący okres zasiłkowy,

 • do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie do dnia 31 sierpnia,

 • do dnia 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października,

 • do ostatniego dnia lutego następnego roku - ustalenie prawa do świadczeń, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku.

  UWAGA !!! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy po 30 listopada, świadczenia będą przyznawane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. 

Sposób załatwienia sprawy

 • dokument: wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu zasiłku z dodatkami lub odmowie przyznania zasiłku i dodatków,
 • odbiór zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami:
  • przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid lub
  • dostarczenie za pośrednictwem poczty do miejsca zamieszkania (w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • wypłata następuje w okresie od 20-go do 30-go dnia każdego miesiąca.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),
 • termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

UWAGA !!!! ZMIANY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ 1 LISTOPADA 2017R.:

1/ Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

2/ Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3/ W przypadku osób uzyskujących dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa należy dołączyć :
zaświadczenie
naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2016r.


DODATKOWE INFORMACJE NA BIEŻĄCY OKRES ZASIŁKOWY:

zasiłek rodzinny przysługuje: 

 • rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie uczącej się: pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do skończenia 21 roku życia, albo - do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - „osobie uczącej się” uczęszczającej do szkoły lub szkoły wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli:

 •  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa wyżej, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
  Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
  1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  -samotnego wychowywania dziecka,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
  3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  -urodzenia dziecka,
  - rozpoczęcia roku szkolnego,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  podzielonych przez 12.
  W przypadku gdy różnica między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub „osoba ucząca się” pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko lub „osoba ucząca się” zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. Formami pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka,placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
 • pełnoletnie dziecko lub „osoba ucząca się” jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny : małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,
 • szkoła - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi  realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • szkoła wyższa – oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych,
 • instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami,
 • prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się na okres zasiłkowy, chyba, że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego,
 • jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - oznacza to świadczenia rodzinne:
  -wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych w całości lub w części,
  -przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  -wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia,
  -przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenia i odmówiono prawa do świadczenia,
- wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję
 • dochód rodziny – to suma dochodów członków rodziny,
 • dochód członka rodziny - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, po uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego (więcej informacji dotyczących dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się poniżej),
 • dochód osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego – to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, po uwzględnieniu dochodu utraconego i uzyskanego (więcej informacji dotyczących dochodów utraconych i uzyskanych znajduje się poniżej).

W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu prawo do świadczeń ustala się na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód. Zmiany w sytuacji dochodowej, rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczeń należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczeń, które będą do zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

Uzyskanie dochodu powoduje:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. ,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Utratę dochodu powoduje:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej - art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych.
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku uzyskania po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:

 • dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, oświadczenie o terminie rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • dokument o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku uzyskania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:

 • dokument wyjaśniający źródło osiągniętego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenia, oświadczenie o terminie rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja o przyznaniu świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o przyznaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy np. PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez płatnika danego dochodu;

W przypadku utraty któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej należy dostarczyć:

 • dokument świadczący o utracie któregokolwiek źródła dochodu wymienionego powyżej tj. np. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu stosunku pracy/umowy zlecenia, oświadczenie o terminie zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja lub zaświadczenie o wygaśnięciu świadczeń z ZUS, KRUS, decyzja/zaświadczenie o wygaśnięciu prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy, dokument o utracie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez płatnika danego dochodu, zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu za rok poprzedzający okres zasiłkowy;

dokumentami stwierdzającymi WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny są m. in.:

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30Ei art. 30F ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032) - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy (oryginał) lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (kopia + oryginał do wglądu), lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - druk oświadczenia znajduje się w załącznikach,
 • umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego(kopia + oryginał do wglądu),
 • umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną) - kopia + oryginał do wglądu,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (kopie + oryginały do wglądu) a także:
  - gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  - w przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby zamieszkującej poza terytorium Polski – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kopie + oryginały do wglądu),
• gdy rodzina otrzymuje świadczenia rodzinne lub otrzymywała świadczenia rodzinne w poprzednim okresie zasiłkowym, część dokumentów, a zwłaszcza dotyczących sytuacji rodzinnej będzie dołączona do wniosku o zasiłek rodzinny,
• w przypadku składania przez rodzinę równocześnie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego wszystkie dokumenty i zaświadczenia składa się w jednym egzemplarzu na użytek wszystkich wniosków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r. Poz. 1428),

 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r., poz. 1238).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-08-11 Przez: Andrzejewska Małgorzata
Akceptowany dnia: 2018-09-06 12:36:36 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2023-12-04 09:05:23 Przez: Gość