Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-11 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Gadzinowska Marta

Osoba Nadzorująca: Pilas Michał

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości zgodny z drukiem WGM-11-01
 2. Załączniki (oryginały albo uwierzytelnione kopie przez notariusza):
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli wniosek składany jest przez spadkobierców poprzedniego właściciela/ współwłaścicieli
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o zwrot nieruchomości: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
  • Ponadto prosi się o załączenie:
  • decyzji o wywłaszczeniu lub orzeczenie o wywłaszczeniu albo aktu notarialnego nabycia lub przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów wskazanych w art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5 telefon: 62 7654393.
Decyzja administracyjna zostanie przesłana wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Decyzja jest wydawana w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ze względu, iż sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości są zawiłe i skomplikowane termin ich załatwienia może ulec przedłużeniu. Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM.11-01.
 2. Poczekaj na informację o podjętych czynnościach w sprawie.
 3. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (adres: Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20 ), w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o zwrocie bądź odmowie zwrotu nieruchomości albo o umorzeniu postępowania.

W razie zwrotu nieruchomości poprzedni właściciel (współwłaściciele) lub jego spadkobierca ( spadkobiercy ) zobowiązany ( ani) jest ( są) do zwrotu odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

W przypadku, gdy wywłaszczona nieruchomość aktualnie stanowi własność Miasta Kalisza albo jest w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy. Wniosek przekazywany jest wówczas do Wojewody Wielkopolskiego jako organu właściwego do załatwienia sprawy, który może wyznaczyć inny organ do jej załatwienia (np. starostę). Wnioskodawca o przekazaniu sprawy zostanie powiadomiony na piśmie, zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ostateczna decyzja o zwrocie nieruchomości stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej. 

Poprzedni właściciel – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:


1. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu.+48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu nieruchomości na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 z późn. zm.),

2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz.1025),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077
z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r. poz.395 z późn. zm.)

4. Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz.459 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-05 Przez: Burzyńska Elżbieta
Akceptowany dnia: 2018-08-09 06:02:45 Przez: Pilas Michał
Generowany dnia: 2021-12-07 22:05:05 Przez: Gość