Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną.Szczegóły karty

WGOŚ-14 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-02-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Baszczyńska Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

Wniosek wg wzoru.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Ratusz Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
I piętro, pokój 32 lub 33
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru decyzji dot. ww. zezwolenia - stanowisko ds. budżetu, rolnictwa i leśnictwa, pokój nr 33, tel. 62 7654 404 lub pokój nr 32 tel. 62 7654 407
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału , I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 62 7654 405

Termin

Do 30 dni.


Sposób załatwienia sprawy

Decyzja
Decyzja zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście.

Opłaty

82 zł

  • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu Główny Rynek 20 oraz przy ul.T. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze)
  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art.127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art.136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art.130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-7654 404.

Podstawa prawna


  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1840).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-19 Przez: Wiśniewski Mariusz
Akceptowany dnia: 2018-07-30 10:55:09 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2023-02-01 12:02:13 Przez: Gość