Uznanie żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinySzczegóły karty

WZKO-03 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-03-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uznanie żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Historyczny

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Koszyczarek Ewa, Quoos Aleksander

Osoba Nadzorująca: Quoos Aleksander

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek żołnierza odbywającego służbę lub uprawnionego członka rodziny o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, sporządzony samodzielnie przez interesanta i zaadresowany do Prezydenta Miasta Kalisza.
  2. Karta powołania do odbycia służby wojskowej (przed stawieniem się do służby) lub zaświadczenie  dowódcy jednostki wojskowej  o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej,
  3. Zaświadczenia członków rodziny żołnierza pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie za pracę; w przypadku nie uzyskiwania dochodu z tytułu wykonywanej pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku lub złożenie oświadczenia. 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza,  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kalisz ul. Kościuszki 1a

Szczegółowe informacje

IV piętro, pokój nr 403 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 062 765 44 36 e-mail:wzkso@um.kalisz.pl

Termin

  1. Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art 133 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej    ( Dz. U z 2017 r. poz. 1430 ze zm.) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie.

2. Prawo do zasiłku żołnierz nabywa po uznaniu przez prezydenta miasta za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny  przed  powołaniem do  odbywania służby wojskowej - za okres od dnia stawienia się do tej służby w jednostce  wojskowej.

3. Prawo do zasiłku żołnierz w czasie odbywania służby wojskowej nabywa - po uznaniu przez prezydenta miasta za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - od dnia nabycia tego prawa.

Podstawa prawna

Art. 127 i 128  ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2017 r. poz. 1430 ze zm.).

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-03-21 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2018-07-11 10:16:11 Przez: Quoos Aleksander
Generowany dnia: 2021-12-07 21:40:21 Przez: Gość