WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZASzczegóły karty

WSO-45 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-06-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Bruś Bronisława, Graczyk Marek, Kubacka Violetta

Osoba Nadzorująca: Błasiak Paulina

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z uzasadnieniem - formularz
 2. Załączniki :
  • a. pisemna deklaracja - formularz,
  • b. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • c. inne dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie na terenie miasta Kalisza np. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa najmu lokalu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
1 piętro, pokój 36 – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
tel. : 62 50 49 791

Termin

Decyzję w sprawie wpisania wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wydaje się w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku; Wniosek o wpisanie do rejestry wyborców składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2017 poz. 570 tekst jednolity ) - platforma ePUAP
 2. Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania.
 3. Niezwłoczne doręczenie decyzji wyborcy za dowodem doręczenia.
 4. Zawiadomienie urzędu gminy miejsca stałego zameldowania wyborcy lub ostatniego zameldowania na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie
 5. Naniesienie zmian w programie „Platformy Wyborczej”

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie WSO przekazuje skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z wpisem do rejestru wyborców na terenie miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049 791 (792), 62 5049 741
e-mail el-wso@um.kalisz.pl
fax 62 50 49 797

Do stałego rejestru wyborców mogą dopisać się następujące osoby :

 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 19 Kodeksu wyborczego, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 19 wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks Wyborczy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. art. 18 do 25 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. 2018 poz 754 tekst jednolity )
 2. § 1 do 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. 07 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2017r. poz. 1316 tekst jednolity )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-06-06 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2018-06-18 12:15:35 Przez: Błasiak Paulina
Generowany dnia: 2020-08-08 14:30:38 Przez: Gość