WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓWSzczegóły karty

WSO-54 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-01-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania WSO-54-01).

Załączniki:

 • aktualna fotografia o wymiarze 35 x 35 mm,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne,
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość,

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Odbiór dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. 62 50 49 791

Termin

do 14 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Po zdanym egzaminie, przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór decyzji oraz legitymacji instruktora.

Opłaty

50 zł – opłata za wpis do ewidencji instruktorów

opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A.  10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

Podstawa prawna

 1. art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978)
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2016r. poz. 1791 ze zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-03 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2018-06-14 11:02:10 Przez: Błasiak Paulina
Generowany dnia: 2020-12-03 10:16:41 Przez: Gość