Uzupełnienie aktów stanu cywilnego.Szczegóły karty

USC-14 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Korach Ewa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) - druk do pobrania w urzędzie
  2. dowód wpłaty opłaty skarbowej (39zł,-)
  3. dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta
parter – stanowiska nr 6 i 7 – Odpisy aktów stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 62 5049743, 62  5049789, 62 5049783

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTA.

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, małżeństwa) uzupełnienie konkretnych aktów nastąpić może po przeniesieniu niezbędnych aktów stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn.po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Kierownik usc, po dokonaniu uzupełnienia, wydaje - w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą - odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Sposób załatwienia sprawy

  1. interesant składa w urzędzie wniosek o uzupełnienie danego aktu stanu cywilnego
  2. urzędnik sprawdza tożsamość wnioskodawcy oraz dostępność niezbędnych aktów w Systemie Rejestrów Państwowych ( Bazie Usług Stanu Cywilnego )
  3. kierownik usc przenosi niezbędny akt lub występuje do właściwego usc o jego przeniesienie do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych
  4. kierownik (z-ca kierownika) dokonuje uzupełnienia danych zawartych w akcie
  5. wnioskodawca, w umówionym terminie odbiera w urzędzie odpis zupełny aktu - potwierdzając zgodność i prawidłowość zawartych w nim danych.

Opłaty

39 zł,-   wydanie odpisu zupełnego aktu

Opłata uiszczana jest w kasach urzędu- Biuro Obsługi Interesanta ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr:   PKO BP S.A  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia odpisu zupełnego, a następnie przekazywane są w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika usc, który go sporządził.

Uzupełnieniu podlega akt, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Uzupełnienia dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Wnioskując o uzupełnienie aktu na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub reprodukcję tych materiałów.

Wszelkich informacji uzyskać można pod
numerem telefonu: 62   5049782,     5049743,       5049789,      5049783
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

  1. art. 22 art.37 Ustawy z dnia 28.11.2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. 2016 poz. 2064 z późn. zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-21 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-06-08 05:56:26 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-01-26 22:31:46 Przez: Gość