Rejestracja zgonów.Szczegóły karty

USC-10 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja zgonów.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Walczak Anna

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza lub inną osobę do tego uprawnioną, z określeniem danych osobowych, daty i godziny zgonu lub znalezienia zwłok oraz miejsca zgonu  - oryginał
 2. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej oraz osoby zgłaszającej zgon) – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta
I piętro, pokój nr 33 – Rejestracja Zgonów
tel. : 62 5049749

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTA.

Termin

Akt zgonu sporządza się w dniu w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Odpis skrócony aktu zgonu / 1 nieodpłatny egzemplarz / wydawany jest w dniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie.

Jeżeli zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)  niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji, osobie zgłaszającej zgon wydane zostaną z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. sporządzenie protokołu zgłoszenia zgonu
 2. weryfikacja danych osobowych
 3. sprawdzenie poprawności danych umieszczonych w protokole
 4. podpisanie protokołu przez osobę zgłaszającą i kierownika lub z-cę kierownika usc
 5. sporządzenie  aktu zgonu
 6. wprowadzenie niezbędnych aktów stanu cywilnego ( np. urodzenia, małżeństwa ) lub wystąpienie do właściwego usc o przeniesienie tych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych ( Bazy Usług Stanu Cywilnego )                                                                                                                               Kierownik usc rejestrujący zgon dokonuje również wymeldowania osoby zmarłej z miejsca stałego zameldowania oraz sporządza przypiski o zgonie w aktach dot. osoby zmarłej.

UWAGA!

W celu właściwego sporządzenia aktu zgonu niezbędne jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej karty zgonu, z określeniem przede wszystkim danych osobowych osoby zmarłej,

daty i godziny oraz miejsca zgonu ( znalezienia zwłok ).

Opłaty

Brak – w chwili rejestracji zgonu.
22zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu zgonu
33zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów - ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter,
lub na rachunek bankowy:  PKO BP S.A   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołania od decyzji składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do wojewody wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania zgonu można uzyskać pod
numerem telefonu 62    5049749,     5049789,     5049783
mail: usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art.22, art. 92-95 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.  2016 poz.2064 z późn. zm.  )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-20 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-06-08 05:56:06 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-12-04 02:38:42 Przez: Gość