Zawarcie związku małżeńskiego w USC w Kaliszu.Szczegóły karty

USC-04 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zawarcie związku małżeńskiego w USC w Kaliszu.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.
  2. złożenie (osobiście) pisemnego Zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
  3. złożenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. osoby niepełnoletnie)
  4. dowód wpłaty opłaty skarbowej (84 zł,-) wniesionej na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTA.

Termin


W niektórych przypadkach, z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie akt stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) ustalenie daty ślubu cywilnego może nastąpić po przeniesieniu danego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).  Termin ten wynosi od 7 do 10 dni roboczych od daty podpisania w urzędzie Zapewnienia (art.125 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).   W celu wyznaczenia daty i godziny ślubu niezbędna jest obecność jednego z nupturientów lub upoważnionego pełnomocnika.


Sposób załatwienia sprawy

I etap
1. sporządzenie przez urzędnika druku Zapewnienia z danymi osobowymi nupturientów
2. sprawdzenie wypełnionego druku i podpisanie go przez Interesantów oraz kierownika lub z-cę kierownika usc
3. przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzeń) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie
    aktów dot. nupturientów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap
1. weryfikacja danych osobowych nupturientów w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu
    Rejestrów Państwowych - dokonana przez pracownika usc
2. ustalenie daty i godziny ślubu ( w uzgodnieniu z nupturientami)
3. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-).

UWAGA
Ceremonie zawarcia związku małżeńskiego odbywają się w soboty, w siedzibie USC.
Sala ślubów znajduje się w Villi Calisia przy Al. Wolności 4.
Wydanie odpisu aktu małżeństwa następuje najwcześniej w następnym dniu roboczym po podpisaniu
protokołu zawarcia małżeństwa.

Opłaty


84 zł,- za sporządzenie aktu małżeństwa.
39 zł,- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania wynikającego z przepisu art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu - Biuro Obsługi Interesanta – ul. T. Kościuszki 1A – parter;
lub na rachunek bankowy:  PKO BP S.A   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu ustalenia daty ceremonii zawarcia związku małżeńskiego.

Dowód wpłaty dołączony do Zapewnienia pozostaje w aktach usc.

Tryb odwoławczy


W przypadku odmowy przez kierownika usc przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, osoby te mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę usc, o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju.
Zapewnienie jest ważne 6 m-cy od daty podpisania, przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat / kobieta i mężczyzna /.
Sąd może zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.
Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w USC wynosi miesiąc od dnia złożenia dokumentów.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może być skrócony.
Zezwolenie dot. skrócenia terminu oczekiwania wydaje kierownik USC. Opłata skarbowa wynosi wówczas 39 zł,-.

Kierownik usc może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu, jeżeli osoba zainteresowana znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo możliwe jest zawarcie małżeństwa poza urzędem, jeżeli miejsce wybrane przez nupturientów zapewnia zachowanie uroczystej formy, bezpieczeństwo osób obecnych na ceremonii oraz nie koliduje to z wewnętrzną organizacją pracy usc.           Pobierana jest wówczas opłata dodatkowa w kwocie 1000 zł,-

Wszelkich informacji odnośnie zawarcia związku małżeńskiego w USC w Kaliszu można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5049783,   5049789.
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

  1. art.22, art.76 ust.1 pkt 1,2, ust.4,5,6,10, art.77, art.80,art.84-89  Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U.  2016 poz.2064 z późn. zm. )
  2. art.1 § 1,art.3, art.4, art.7, art.10-15, art.25 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U.  2017 poz. 682 )

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-20 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-06-08 05:55:32 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-12-08 03:11:55 Przez: Gość