Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Szczegóły karty

WO-02 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-02-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Historyczny

Wydział: Wydział Organizacyjny

Proces: Nadzorowanie systemu zarządzania

Właściciel: Galewska Anna, Pługowski Marcin, Tomczyk Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Kłobucki Stefan

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek składa się w określonych sytuacjach (patrz informacje dodatkowe).

Wniosek nalezy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów :

- przesłać poczta tradycyjną,

- przesłać pocztą elektroniczną,

- przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP,

- złożyć osobiście w Urzędzie w godzinach jego pracy.

Miejsce załatwienia sprawy

Wszystkie komórki organizacyjne
Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a, Al. Wolności 4, ul. Poznańska 183-185, ul. Warszawska 95, 62-800 Kalisz,
szczegółowe informacje:
II piętro, pokój nr 51
tel. : +48 62 7654340, 7654341, 7654356.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli odpowiedź w tym terminie nie jest możliwa, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Upewnij się, że interesująca Cię informacja nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kalisz.pl) lub zadzwoń albo przyjdź do Urzędu i zadaj pytanie w interesującej Cię sprawie.
 2. Jeżeli informacji nie można uzyskać niezwłocznie, złóż wniosek.
 3. Odpowiedzi udzielimy w sposób i w formie określonym we wniosku, chyba że nie dysponujemy niezbędnymi środkami technicznymi. W takiej sytuacji pisemnie powiadomimy Cię o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskażemy, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia nie złożysz wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Opłaty

W zależności od kosztów jakie trzeba ponieść żeby informację udostępnić.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (ul. Częstochowska 12), za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Informacje dodatkowe

 • Głównym kanałem udostępnienia informacji publicznych jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza  (www.bip.kalisz.pl).
 • Na wniosek udostępnienia się jedynie takie informacje, których nie zawiera Biuletyn lub, których nie da się udostępnić niezwłocznie.
 • Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 • Szczególne zasady dotyczące udostępnienia informacji publicznej dotyczącej dokumentów z Sesji Rady Miasta Kalisza lub posiedzeń komisji Rady reguluje Statut Miasta Kalisza
 • Dane osobowe nie są wymagane, ale dla uzyskania decyzji o odmowie udostępnienia danych - dane osobowe należy podać . Decyzja odmowna będzie zawierała pouczenie o trybie odwoławczych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016r. , poz. 1764 z późn zm.);
 • par. 8 Statutu Miasta Kalisza stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/630/2018  Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r. poz. 967).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-02-15 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2018-06-04 11:58:35 Przez: Kłobucki Stefan
Generowany dnia: 2023-12-08 02:35:56 Przez: Gość